Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 15. marts 2005 kl. 19.00
på Rosengaarden
 
 
Der var mødt 38 medlemmer.
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
Ole H. Pedersen blev valgt til dirigent. Ole konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
 
2. Formandens beretning
Bjarne Rasmussen gennemgik årets begivenheder på havnen: Oprensning af havneindløb, almindelig vedligeholdelse, nye låse/nøgler til klubhus/redskabsskur, lægning af sten på skrænten ved Midterbroen,, Skt. Hans bålet, havnefesten og havnefestudvalgets opløsning, bestyrelsens arbejde med en renoveringsplan for Vestbroen, møde med Regionskommunen ”faste anlæg” om tilskudsordninger til renovering af havne. Bjarne oplæste referat fra mødet
(16.11.2005). Han oplyste, at et løseligt budget på renoveringsarbejdet vil blive kr. 217.000.
Bestyrelsen har besluttet at droppe renoveringsarbejdet på Vestbroen og vil i stedet koncentrere sig om renovering af Midterbroen som er i kraftig forfald. Bjarne skitserede kort planen, som går ud på at fjerne hele midterbroen og bygge en ny som vil blive bredere. Tilbud fra to entreprenører. Budget med 8 fundamenter: kr. 155.200. Bjarne foreslog en debat om emnet senere på Generalforsamlingen.
Bjarne sluttede sin beretning med at meddele, at Polle er opsagt (frivilligt) som klubhusbestyrer og ny er Bent Lund.
Formandens beretning blev godkendt.
Der opstod en kort debat om renoveringer, men dirigenten valgte at udsætte debatten til efter at regnskabet var blevet fremlagt af kassereren.
 
3. Regnskab
Svenn Erik Holm fremlagde og gennemgik regnskabet. Svenn Erik måtte, på forespørgsler fra medlemmer, i detaljer redegøre for udgifter vedrørende kontorudgifter, forsikring, klubhus, toilet og havnens drift som virker stort, men indeholder udgifter til to oprensninger af havneindløb. Efter en for medlemmerne tilfredsstillende gennemgang af de nævnte poster, blev regnskabet godkendt.
 
Tilbage til formandens beretning:
Debat
Bjarne skrev de budgetterede udgiftsbeløb på tavlen; Vestbro vs Midterbro
- Bent Lund mente, at en renovering af Vestbroen var at bruge for mange penge på få (5) bådpladser, så lad den forfalde og søg EU-midler (nyopførelse) efter nogle år. BL mente også, at vedtægtsændringer hvor bådpladser som forsømmes i mere end 3 år, ophæves ret til bådplads og at dette vil frigøre pladser på de andre broer til de fem bådpladser på Vestbroen.
Flere medlemmer støttede dette indlæg.
- Bjarne: Vi lader Vestbroen ligge
- Erhardt: Hvis den løsriver sig, bliver den naturligvis fjernet.
- Ernst spurgte hvad der var galt med broen
- Erhardt: Den vakler lidt p.gr.a. højvande, og der står altid vand i brøndene.
- Bjarne: Vi skal reagere inden den falder sammen.
- Et medlem foreslog, at lave flere bådpladser med EU-midler.
- Erhardt: Ventelisten er ikke stor og medlemstallet vil falde.
- Ole H.:  Vestbroen blev lavet for at afrunde havnen, men blev ved en fejl 20cm for lav.
- Erhardt: Bekræftede, at den godt kan hæves. Dronningebroen kan også nemt hæves og herved bevares. Pris ca. kr. 10.000
 
Konklusion: Vi lader Vestbroen være og foretager kun almindelig vedligeholdelse på broen.
 
- Medlem: Vi er en velhavende forening. Lad os betale for alt arbejde.
- Bestyrelse: Et forslag om, at hvert medlem afgiver (arbejder) 8 timer om året eller afgiver kr. 800 – flere andre havne har sådanne ordninger.
- Svenn Erik: Med reference til Jacob Jensen, Regionskommunen, skal vi for opnåelse af tilskud fra kommunen, hæve kontingentet og medlemmerne skal vise vilje til at lave noget af arbejdet selv.
- Medlem: Sæt bådlejen op. Betaling efter størrelse af båd.
- Bjarne: Kontingentsatser kommer senere på generalforsamlingen
 
Der var stemning blandt forsamlingen for, at vi selv laver noget af renoveringsarbejdet.
 
- Medlem: Få sendt en ansøgning om tilskud til kommunen af sted hurtigst muligt.
- Medlem: Mener vi har pengene selv (Svenn Erik forklarede hvorfor vi ikke har det)
- Medlem: Lav en taktik for ansøgningen om tilskud (Bestyrelsen mente, at vi skal være åbne og ærlige overfor kommunen)
 
Konklusion: Vi laver broen selv. Send ansøgningen af sted!
 
Bjarne sagde OK, men arbejdet bliver først til påske næste år.
 
4. Fastsættelse af Indskud + kontingent
 
Svenn Erik foreslog på bestyrelsens vegne:
Indskud kr. 1.200 + 300
Kontingent ændres fra kr. 550 til kr. 750 om året
 
Godkendt uden kommentarer!
 
5. Valg af bestyrelse
Svenn Erik Holm og Erhardt Nielsen fortsætter i bestyrelsen.
Steen Kongsmar valgt som nyt bestyrelsesmedlem (til erstatning for Poul Erik Holm som har valgt at stoppe).
6. Bent Lund valgt som bestyrelsessuppleant.
7. Mogens Aggerholm genvalgt som revisor
8. Henrik Jespersen genvalgt som revisorsuppleant
(De to sidstnævnte var ikke tilstede på generalforsamlingen men havde forhånds givet tilsagn om genopstilling)
 
 
9. Indkomne forslag
 
- Ingen indkomne forslag
 
10. Eventuelt.
 
- Erhardt havde et indslag om miljø på havnen og forslag til miljørigtig bundvask for både med bundmaling.
- Bent Lund henstillede bestyrelsen til at give en reprimande til entreprenør. Ved bortkørsel af sand, ser vejen forfærdelig ud bagefter. Bjarne gav Bent ret og vil kontakte entreprenør.
- Ernst: Fortøjninger er generelt i skammelig stand. Både flyder ind under bro. Ernst forslog, at bestyrelsen sender brev og straffer dem der forsømmer.
Erhardt svarede, at flere både har været inde under broen, som har løftet denne. Erhardt henviste til Eskilds fortøjninger som værende et godt eksempel på god fortøjning.
-Medlem: Både der ikke bliver brugt om vinteren, skal på land!
- Ole H: Y-bomme er fantastiske
 
Konklusion: Strengere Havnefoged og brev fra bestyrelsen til dem der forsømmer deres bådplads.
 
Til sidst efterlyste et medlem et eksemplar af vedtægterne. Svenn Erik uddelte herefter eksemplarer og bemærkede, der også hænger et eksemplar i klubhuset.
 
Bjarne sluttede generalforsamlingen af med at takke medlemmerne for godt fremmøde og også et tak til dirigenten…..
 
Generalforsamlingen ophævet kl. 20.50
 
 
 
Referent: Steen Kongsmar
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:
 
Bjarne Rasmussen (Formand)
Erhardt Nielsen (Havnefoged)
Svenn Erik Holm (Kasserer)
Helge Pedersen (medlem)
Steen Kongsmar (Sekretær)
Bent Lund (Suppleant)
 
Næste Bestyrelsesmøde Lørdag d. 2. april 2005 kl. 10.00 på havnen.
Dagsorden: Ansøgning til Regionskommunen om tilskud til renovering af Midterbro.
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS