Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 Havneforeningen Boderne af 1866
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 1900
på Kanns Hotel i Aakirkeby
 
Referat:
 
Inklusiv bestyrelsen, var der fremmødt 22 stemmeberettigede medlemmer.
Formand Mikael Hesthaven byder velkommen til aftenens generalforsamling og foreslår Steen Kongsmar som dirigent.
1. Valg af dirigent:  
Steen Kongsmar blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter vedtægterne.
2. Formandens beretning 2022/23:
Vi har haft 3 arbejdsdage, hvor Flemming, Bent, Erhardt og Søren har sørget for vi ikke har kedet os. De har sørget for, at der ikke manglede noget, hverken arbejde, materialer eller mad.
Jeg er meget imponeret over det store fremmøde af engagerede medlemmer, som yder en stor indsats for alt det arbejde der er i havnen. Der har været opgravning af havneindløb 3 gange.
Jeg vil takke to der gør en stor forskel for vores havn, nemlig Flemming og Erhardt, der bruger rigtig meget tid og energi på at holde havnen brugbar og i pæn stand.
Jeg vil også takke Bent Lund for det store arbejde han gør i klubhuset, med rengøring, forsyninger til arbejdsdage og møder. Ikke at forglemme klubhusets vedligeholdelse. Mens Flemming, Erhardt og Bent går og ”hygger” sig på havnen, må deres koner sidde alene hjemme og vente på dem. Derfor har Stærmose sponseret en anerkendelse til dem der låner deres mænd ud til havnen.
Vi skal have mere fokus på vedligehold og at havnen fremtræder pæn og ryddelig. Det er, som det hele tiden har været, havnefogeden og bestyrelsen der sætter retningslinjerne for hvad der laves i havnen. Der ønskes ensretning for f.eks. fortøjninger, y – bomme, opbevaringskasser m.m. Ordensreglement er under udarbejdelse. Erhardt og Flemming gør et stort arbejde for, at havnen fremstår i pæn stand og det skal vi alle respektere.
Vi kan godt bruge flere medlemmer, både passive og aktive. Der er for mange ledige bådpladser. Udgifterne er steget og indtægterne er faldet. Vi er nødsaget til at søge andre indtægtskilder, F.eks. campingbusser, husbåde, gæstesejlere, m.m. Det betyder, at havnen skal være mere og andet end fiske-jolle havn. Jeg tror det bliver svært at få flere fiske-joller, så længe der ikke er fisk at fange.
Jeg takker mange gange for den store opbakning jeg føler bestyrelsen har. Jeg ser frem til 2023 med mange gode tiltag: Nye agter fortøjninger, oprenset havnebund ( 2000 ton ), ny østbro, opdatering af el på molerne. Fundamenter til østbro er lavet og arbejdet går planmæssigt.
I forbindelse med renoveringen vil bestyrelse undersøge muligheden for etablering og opførelse af brønd og brug af gammel kanal, som, måske ville kunne lave en tilstrømning  af frisk vand. Brønden skal være over havnivaue og skal kunne fyldes med vand fra bølger og ikke med sand.
Vi har fået tilsagn om 50,000,- fra Bornholms Brand, så stort tak til Bornholms Brand, som endnu en gang har støttet et godt projekt på Bornholm. Vi har søgt Sparekassens Bornholmsfond om økonomisk hjælp til havnen og vi håber på velvilje. Jeg vil gerne søge flere fonde, men alle vil gerne se tydeligt hvor vi vil hen med havnen og hvad deres hjælp kan bidrage med til kultur, fritid og samfund.
Kommentarer til formandens beretning:
Der blev stillet spørgsmål til nøgleløsning for værkstedsskur. Kunne der bruges en nøgleboks med kode? Bent Lund vil omstille låsecylinder så nøgle til klubhus også passer til værkstedsskur.
3. Kassereren aflægger regnskab:
Kassereren gennemgik regnskabet, som var gennemgået og fundet i orden af revisor. Kassereren meddeler at havnen skifter forsikringsselskab, fra Codan til Bornholms Brand, for at sikre en mere nutidig dækning. Havnen har generet et mindre underskud i forhold til tidligere, dette grundet en del opsigelser af bådpladser. Sparekassen Bornholm er ansøgt om 75.000,- A B beton har doneret 30 betonrør og vi forventer der skal bruges 7 m3 beton. Militæret har betalt 300.000,- og vil fremover betale for 5 bådpladser. Vi forventer at havnens samlede regning bliver på ca. 290.000,- Penge som vi ikke har, så der skal søges fonde.
Kommentarer til regnskab:
Efter der er opsat betalingsmuligheder og takster for campingbusser og brug af toilet og vand, er der kommet indtægter ud af dette. Bestyrelsen arbejder med mulighed for elektronisk betaling. Forslag om banklån, finder kassereren værende en dårlig ide. Differentieret bådpladsleje, alt efter bådens størrelse, er en god ide. Der blev drøftet mange muligheder for at forbedre havnens økonomi, men alt i alt, var der enighed om en stigning på 300,- for bådpladsleje i 2024. Denne prisstigning, for fortsat opgradering af havnen. Hvis bestyrelsen ikke kan rejse de fornødne midler via fonde o.a, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for løsning af problem.
4. Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:
Indskud og kontingent uændret.
Bådpladsleje 2024 stiger 300,- kr.  til 1750,- kr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Karl Kverneland, Per Mortensen og Søren Ø. Hansen var på valg. Karl og Per modtog ikke genvalg. Søren modtog genvalg og blev godkendt. Jens-Ole Mortensen og Rene Pedersen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bestyrelsessuppleant:
Fridrik Adamson blev enstemmigt valgt.
7. Valg af revisor:
Henrik Jespersen blev godkendt.
8. Valg af revisorsuppleant:
Jan Brink (Ikke tilstede ved G.F.)
9. Indkomne forslag til bestyrelsen:
Rene Pedersen har indsendt følgende:
Forslag er indsendt med det formål at sikre havnens forsatte eksistens og udvikling. Som de nuværende muligheder for fiskeri, og tilgang af nye medlemmer ser ud. Er vurderingen at havnen på sigt, ikke kan få tilstrækkelige midler ind ved alm. Kontingent.
Herunder forslag til nye muligheder for øget indtægt og liv på havnen i de næste år:
  1. P-plads til autocampere, som aktivt kan bruges året rundt og generer indtægt til havnen. Da vi har mangel på pladser til autocampere på Bornholm, ville dette være en mulighed for øget indtjening og liv på havnen. Der må kun parkeres på afmærkede pladser, så de skal ikke holde tilfældigt på havnen. Forlag til pladser vedlagt på skitse.
  2. Mini husbåde / både til overnatning, som lejes ud til overnattende gæster ville kunne pr indbringe ekstra indtægt, i forbindelse med x antal pladser for disse både. Hvis den vestlige bro anvendes til formålet med x antal pladser, til fx 5000,- pr. år pr. plads. Herud over kan der bidrages med mindre beløb til bad og toilet, som skal gå til vedligehold og forbrug.
  3. Brændefyret sauna på vestre mole, samt en badebro ud for vestre mole. Til sauna kan der købes års kort (fx 450,- pr. kvartal ) Eller der betales pr. gang pr. person som bruger sauna ikke medlemmer af sauna, kan kun benytte sauna med min. Et medlem ( ikke medlem fx 40,- pr. gang) Der vil kunne søges fondsmidler til indkøb af sauna. Overskud vil gå til havnekassen.
 De fremmødte til G.F. finder ovenstående som værende positive visioner for fremtiden. Der skal dog undersøges om det er legalt at oprette p-pladser og må der opkræves penge, da det er kommunen der ejer området. Snogebæk havn har en ordning, men de ejer også havnen. I forbindelse med opførelse af sauna, skal den nærliggende beboerforening medinddrages. Årsdale er glade for deres sauna og den fungere fint. I forhold til husbåde på havnen vil medlemmerne se nogle eksempler på bådtyper. Hvis der skal husbåde i havnen, skal vestbroen også renoveres. Havnefogeden påpeger, at på nuværende tidspunkt, mangler der p-pladser og pladser til ophalervogne.
Rene vil undersøge lovligheden omkring parkering og betaling i havnen. Desuden vil han undersøge muligheden for betaling via QR- kode
10. Eventuelt:
Der ønskes regler for placering af både foran hytterne. Fortøjninger til både skal laves ordentligt  (Erhardt viser gerne hvordan) Der kommer ensretning af havnens ”materiale”, Y-bomme, opbevaringskasser m.m. Bestyrelsen udarbejder ordensregler.
Formanden oplyser, at kontantkassen ophører, da det fremadrettet vil gøre revision mere enkelt.
Kajakbroen forlænges efter ønske fra militæret. Militæret betaler og udfører arbejdet.
Rene vil afprøve en sandpumper der er monteret på en 14 fods pram. Hvis det kan virke, kan der spares penge på opgravning af de årlige tilsandinger i havneindløb.
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet klokken 20:20
 
Bestyrelsen:
Formand/kasserer: Mikael Hesthaven
Medlem: Flemming Andersen
Medlem: Jens Ole Mortensen
Medlem: Rene Pedersen
Sekretær: Søren Østergaard Hansen
Suppleant: Fridrik Adamsson
Havnefoged: Erhardt Nielsen (ikke medlem af bestyrelsen )
 
 
………………………………………                                                        ------------------------------------.
Dirigent: Steen Kongsmar                                                         Ref.: Søren  Ø. Hansen
Log ind | Sitemagic CMS