Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
HAVNEFORENINGEN BODERNE af 1866
 
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 28. marts 2006 kl. 19.00
på Rosengaarden
 
Referat:
 
 
Der var mødt 40 medlemmer.
 
Bjarne Rasmussen bød velkommen og overgik til Dagsordenen:
 
1. Valg af dirigent.
Poul Aksel Eriksen (PAE) blev valgt til dirigent. PAE konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået og PAE nævnte det indkomne forslag fra bestyrelsen.
Stemmetællere blev: Hans Svendsen og Mogens Drejer.
 
2. Formandens beretning for 2005.
 
Sidste år der startede jeg min beretning med at der ikke havde sket meget på havnen,
det samme kan man godt sige for 2005, for udover at jeg havde nær sagt den sædvanlige
oprensning af havnen, som vi oven i købet måtte havde renset op 2.gange, har der ikke
sket de store ting eller forbedringer.
  Vi har fået stensætningen mellem beddingen og midterbroen gjort færdig, vi har fået
vatterlisten, som var faldet ned på begge af midterbroen sat midlertidigt op, og så har der
været lidt problemer med lyset til indsejlingen, og projektøren der sidder på masten ved beddingen.
  Indbrud i klubhuset har der været, og tyveri af benzindunke fra både har der været ikke mindre
end 2 gange, jeg ved ikke hvad vi skal gøre, vi har selvfølgelig meldt det til politiet,
det eneste jeg mener at vi kan gøre, er at få låst dunkene inde.
  Vi har ved broerne sat opslag op om, at bestyrelsen vil være mere konsekvens over for de bådejere der  ikke overholder foreningens vedtægter § 7. som man efterlyste sidste år.  Vis kopi af opslag og varsel på overhead.
 
Det traditionelle Sct. Hans bål havde vi med fin tilslutning og fint vejr.
 Så har vi fået ny flagstang og vimpel, og nyt bord/bænkesæt oppe ved klubhuset,
begge dele betalt af festkassen.
 
Men har der ikke været meget at se til på havnen, så syntes jeg at vi i bestyrelsen har haft
nok at se til, dels har vi brugt megen tid på at få ændret vedtægterne, men det vender vi tilbage til under punktet vedtægter, og dels har vi brugt megen tid på at lave en ansøgning til regionskommunen om tilskud til renovering af midterbroen, som vi blev enige om sidste år.
  Her kan jeg sige at før vi sendte ansøgningen af sted, havde vi et møde med Jakob Jensen
fra regionkommunens faste anlæg ” havne” for at få råd om hvordan vi skulle forholde os til
en sådan ansøgning.   Hans råd var, at vi skulle være åbne og ærlige, lave en ordentlig
projektbeskrivelse, så skulle vi nok få noget ud af det.
  Og jeg skal love for at den ansøgning er blevet til et digert værk, som jeg godt vil sige
tak til vores sekretær Steen Kongsmark som har stået for det, jeg har en kopi af den her
som jeg godt vil vise jer ” vis på overhead”
  Ansøgningen blev sendt af sted i maj måned, og lød på 105,000 kr.  og det er halvdelen
af hvad vi havde projekteret arbejdet til, 210,000 kr. minus træarbejdet som vi havde regnet med at lave selv ved medlemmers hjælp.  Vi blev gjort opmærksom på at vi ikke skulle forvente noget
svar på vores ansøgning før sidst i oktober måned.
 
  Men så langt så godt.  Vi plejer jo at blive inviteret til 2. havnemøder om året i regionskommunen
og på det sidste møde først i oktober måned, diskuterede vi noget som jeg syntes kunne være
interessant for foreningen.
  Og det var, at til trollingfiskeriet som der jo bliver mere og mere mode i, der efterlyste man på mødet, et sted på sydkysten med ordnede faciliteter.  Det mente jeg da godt nok vi havde, men det var J. J. ikke enig i, for det slæbested vi havde, var en rigtig ”koblingsknuser”, og det kan vel nok havde ret i.   Ved en efterfølgende samtale med J.J. forstod jeg på ham, at hvorfor ikke bygge et nyt slæbested selv med E.U. midler, det var der andre der var ved at gøre Tejn Havn.
  Jeg foreslog det på et bestyrelsesmøde d. 3. nov. og de var alle interesserede i forslaget
og vi blev enige om at invitere J.J. med på næste møde så han bedre kunne forklare hvad det
hele gik ud på.  
  Vi er så fremme ved mødet d. 28. nov.  hvor vi havde J.J. med, og jeg vil gerne havde lov til at læse punkt 1 op fra referatet.
 
Vi har så gået og ventet på nyt fra J.J.men ikke hørt noget, så her i februar måned
ringede jeg til ham, og når jeg endelig fik fat i ham havde han ikke hørt noget.
  Den sidste aftale jeg havde med ham var at jeg skulle ringe til ham d.28 febr.
så var der nok noget nyt
  Jeg ringede til ham som aftalt d.28. febr. men J.J  var på ferie,men sekretæren som jeg snakkede med og forelagde vores problem sagde,at der havde været noget om Boderne på Teknik og Miljøudvalget møde i går d.27.febr.  og at jeg bare kunne gå ind på deres hjemmeside og se hvad der stod, og der kom noget frem som jeg må sige, at jeg blev noget overrasket over, der stod.
 
Forstærkningsarbejder, Boderne Havn
Kommunal medfinancering af et EU-projekt vedr. Boderne Havn, hvor forstærkningsarbejder udføres i forbindelse med trollingrampe.
Kommunalt tilskud 150,000 kr.
 
Det er faktisk der hvor vi står i dag, så derfor kommer bestyrelsen under indkomne forslag med en anmodning om vi skal gå videre med at søge E.U. tilskud til et nyt slæbested/trollingrampe
 
  Det var hvad jeg havde i denne omgang, så jeg vil slutte med at sige tak til alle der har givet et nap med nede på havnen,  til regionskommunen med J.J   til vores klubhusbestyrer Bent/Birthe,  til Poul Aksel for hjælp med vedtægtsændringerne,  og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år. .
 
 
 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
3. Regnskab.
 
Svenn-Erik Holm (S-EH) gennemgik regnskabet, der var revideret uden bemærkninger.
 
Overskud 2005:               14.122,42 kr.
 
På opfordring fra et medlemmer, blev posterne ”havnens drift” og ”El og Vand” detaljeret gennemgået.
 
Et medlem spurgte til, om et stykke jord ved havnen (”trekanten”) var med i regnskabet under ”Aktiver”. Ingen i bestyrelsen kendte til et matrikel som foreningen skulle eje. Et medlem kunne huske, at for cirka 30 år siden, blev foreningen tilbudt ”Trekanten”, men daværende bestyrelsen ville ikke have den. Om kommunen så alligevel overdrog ”Trekanten” til foreningen er uvist. Bestyrelsen vil undersøge sagen.
 
Et medlem mente, at postboksen skulle afskaffes, da den var for dyr at have.
S-EH svarede, at bestyrelsen havde debatteret emnet og havde besluttet at beholde den.
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
4. Fastsættelse af indskud + kontingent.
 
Bestyrelsen foreslog uændrede satser for næste års kontingent, bådpladsleje og indskud.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Valg af bestyrelse.
 
Efter tur afgik Bjarne Rasmussen og Helge Pedersen.
Bjarne Rasmussen modtog genvalg.
Helge Pedersen ønskede ikke genvalg. Torben Larsen blev foreslået blandt medlemmerne og Bent Lund blev foreslået af bestyrelsen. Efter skriftlig stemmeafgivning, blev Bent Lund valg med 75 stemmer, medens Torben Larsen fik 23 stemmer.
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
 
Stig Peberholm blev valgt som bestyrelsessuppleant.
 
7. Valg af revisor.
 
Poul Aksel Eriksen modtog genvalg.
 
8. Valg af revisorsuppleant.
 
Henrik Jespersen (ikke tilstede) modtog genvalg.
 
9. Vedtægtsændringer.
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået for hver paragraf med ændringer. Med enkelte rettelser blev forslaget og vedtægterne enstemmigt vedtaget i dens nye ordlyd. Generalforsamlingen var ikke mødt med stemmer nok til at vedtage de nye vedtægter, hvorfor bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste punkt på dagsordenen.
 
10. Indkomne forslag.
 
Forslag fra bestyrelsen: Nyt projekt med anlæggelse af ny bedding.
 
Som nævnt i Formandens beretning, er renoveringsprojektet med Midterbroen og ansøgningen om tilskud fra Bornholms Regionskommune endt med et nyt projekt med anlæggelse af ny bedding, så Boderne Havn kan blive et udgangspunkt for trolling-fiskere – som det eneste sted på Sydkysten. Bjarne Rasmussen opremsede fordelene for Havneforeningen, dens medlemmer og lokalområdet. BR oplyste, at Bornholms Regionskommune har på et møde i vedtaget at give tilskud til ”ny bedding og forsta  
 
Bjarne Rasmussen (BR) gennemgik fordelene med en ny bedding som også kan blive til gavn og glæde for trolling-fiskere. BR oplyste om økonomien bag projektet, hvor Bornholms Regionskommune har vedtaget at give tilskud til ”ny bedding og forstærkningsarbejder” med kr. 150.000,-. Da det forventes, at EU vil give et lige så stort beløb, skulle økonomien således være på plads – både til at få lavet en ny bedding, men også til at få renoveret Midterbroen og måske også hævet Dronningebroen.
BR bad generalforsamlingen om dens opbakning til, at bestyrelsen arbejder videre med projektet.
 
 
11. Eventuelt.
 
Bjarne Rasmussen oplyste, at foreningen snart kommer på ”Nettet” med domænenavnet:
www.bodernehavn.dk med foreningens sekretær Steen Kongsmar som web-master.
 
 
 
Referent:
 
Steen Kongsmar
Log ind | Sitemagic CMS