Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
                                      Havneforeningen Bodernes generalforsamling  15-09-21
                                                          Kanns hotel i Aakirkeby.
 
            Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer
 
  • valg af dirigent:      
Steen Kongsmar blev af bestyrelsen udpeget, som dirigent og blev enstemmigt godkendt.
 
  • Formandens beretning:
Beretning for år 2020
Corona har drillet en del. Dette har bevirket meget få aktiviteter i havnen.
Udført arbejde i havnen: 2 udgravninger, som ikke har været dyre. Der er af en dykker lavet agterfortøjninger. Der er monteret 3 y-bomme.
 
Kommentarer til årsberetning: Ingen.
 
  • Kassereren aflægger regnskab:
Kassereren gennemgik regnskabet, som er revideret og godkendt af revisor.
Kasserer oplyser, at der p.t. er 77 betalende medlemmer, men der er nogle passive medlemmer der ikke betaler. Der har været en indtægt på 8000,- som er fra, gæstepladser, slæbested og shelters. Der har været en lille stigning på el og vand, hvilket skyldes flere badende gæster, samt et brud på vandledning. Kasserer oplyser, at der grundet moms, har været fejl opkrævninger og derved evt. tilbagebetalinger.
Spørgsmål og kommentarer til regnskab:
Hvad gør vi ved de mange gæster og deres adfærd i havnen. Havneområdet har, i perioder, nærmest fremstået, som mindre campingplads med øget forbrug af toilet, badeforhold og havnens bord-bænksæt. Kan der opsættes skiltning om camping forbud og henvisning af autocampere til, f.eks. Nexø? Skiltning er sandsynligvis ikke en mulighed, da havnen, som sådan, ikke har nogle administrative rettigheder over området, men det varme vand kan der godt slukkes for. Ville det kunne ændre noget, at gå i dialog med kommunen, da de er ansvarlige for de 2 shelters?
 Forslag om, at gå 5 år tilbage i regnskab, for derved, at få et overblik over den reelle forbrugsudvikling.                                 
 
  • Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent: 
            Da havnen meget snart skal oprenses, blev der foreslået stigning af
bådpladsleje. Bestyrelsen foreslog en stigning på kr. 100 på bådpladslejen.
Et medlem foreslog en stigning på kr. 200 og et andet medlem foreslog
en ekstra regning til bådpladsejerne, hvis der kom til at mangle penge i
kassen.
Efter en kort debat, trak medlemmerne deres forslag tilbage og bestyrelsens
forslag blev vedtaget. Indskud og kontingent blev fastsat uændret.
 
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Fridrik, Kim, Søren var på valg. Fridrik og Kim modtog ikke genvalg.
Herefter er bestyrelsen:
Michael Hesthaven
Flemming Andersen
Søren Ø. Hansen (modtog genvalg )
Karl Kverneland    ( tidl. suppleant )
Per Mortensen     ( modtog valg )
  • Valg af bestyrelsessuppleant:     
Torben Larsen .................. ( modtog valg )
 
Valg af revisor:
Steen Kongsmar (valgt for 1 år) og Henrik Jespersen (valgt for 2 år).
 
  • Valg af revisorsuppleant:
Jan Brink.
 
  • Indkomne forslag:
Ingen fremsendte forslag til bestyrelsen.
 
  • Eventuelt:
Bestyrelsen har brugt mange timer på oplæg og møder med repræsentanter fra kommunen, som ville være os behjælpelige med fondssøgning. I første omgang blev vi lovet 50.000,- så vi kunne starte op med projektering af "linjeføringer" og konsulentbistand vedrørende havnen og dens udvikling. Penge og samarbejde med kommune ophørte dog pludseligt. På trods af, at vi er blevet kontaktet af en ny "kontaktperson" er der på nuværende intet sket. 
Bestyrelsen opfordres til at genoptage dialog vedrørende ovenstående.
Så længe ejerforholdet omkring havnen ikke er på plads, bliver det ikke muligt at opføre en sauna.
Bestyrelsens fremtidige planer er, at bevare havnens nuværende miljø, gerne med flere gæster, men mindre "cirkus"
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet ca. kl. 20:15
Derefter var der kaffe, snitter, øl og vand.
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand/Kasserer: Mikael Hesthaven
Havnefoged: Erhardt Nielsen (Ikke medlem af Bestyrelsen)
Sekretær: Søren Østergaard Hansen
Medlem: Flemming G. Andersen
Medlem: Karl Kverneland
Medlem: Per Mortensen
Suppleant: Torben Larsen
 
 

.....................................                                                 ...................................
 Dirigent: Steen Kongsmar                                                     Ref: Søren Hansen         
Log ind | Sitemagic CMS