Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Havneforeningen Bodernes generalforsamling d. 18-03-14 kl. 19:00
                                       Rosengården i Aakirkeby.
                  
 
Referat:
Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Birger Lund byder velkommen og starter generalforsamlingen med, at vi mindes  afdøde æresmedlem Ernst Kofoed
 
 1. 1.      valg af dirigent:      
Poul Aksel, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten oplyste, at der ikke var nogen indkomne forslag fra nogle medlemmer.
 
 1. 2.      Formandens beretning:
Beretning for år 2013
 
Året er gået godt synes jeg. Der er altid noget som kunne være bedre, eller ting som man ville være foruden. Her tænker jeg på de indbrud vi har haft. De er ikke blevet opklaret, trods politiets indsats, så jeg håber vi kan være forskånet for mere af den slags.
Der har været en båd som ikke blev fjernet på trods af utallige opfordringer, så til sidst valgte jeg at tage den op af vandet, så håber jeg vi får udgifterne refunderet.
Der er stadigvæk problemer med bådtrailere, jeg ved ikke rigtig hvordan vi løser problemet. Det kunne være ved at man annoncere i avisen, at de skulle være fjernet eller påsat ejers navn inden for en bestemt dato, ellers vil bestyrelsen fjerne dem . Det samme kunne gælde får både der bare lå på land og ikke blev brugt.
I regnskabet vil man se et stort forbrug af vand og strøm. Det store vandforbrug skyldtes et brud på stophanen til klubhuset og da denne ligger i sand ser man ikke noget, da vandet bare trækker væk. Angående rygtet om strømforbruget på køleskabet, så er forbruget på dette målt til mindre end 0,5 kw. i døgnet.
Dronningebroen trænger til et løft så den ikke så tit står under vand. Jeg vil spørge om det er noget bestyrelsen kan arbejde videre med, da det bliver en bekostelig affære, ca. 50.000,- til 75.000,-
Vi havde en arbejdsdag først i September, som gik rigtig godt, da vi nåede det meste af hvad vi havde planlagt, så det var godt. Bagefter spiste vi alt godt fra havet og rygeovnen kom rigtig til sin ret, så det var dejligt.
Vi har også fået en ny dør i værkstedet, den er sponserede af Flemming, tak for det.
Vi har i bestyrelsen talt om at arbejdsdagen skal gentages. Så i år bliver det den 24 Maj.
Der kommer opslag i klubhuset, så man kan skrive sig på.
 • Øl-kassen bugner, så Bent vil give 5.000,- til reparation af klubhusets tag.
 
Vi prøver fiskedag igen i år, det bliver den 26 April, fra kl. 07:00 til 12:00.
Så håber vi ikke sælen har taget alle fiskene eller, at det bliver dårligt vejr. Der er præmie til de største fisk, der fanges.
 
Kommentarer til formandens beretning:
Der var forslag om man kunne sætte ”fisketegn” på trailere eller om disse evt. kunne sælges. I hvert fald, fik bestyrelsen fuld opbakning til at gøre noget ved problemet. Ligeledes var der opbakning til, at Dronningebroen kunne hæves.
 
 1. 3.      Kassereren aflægger regnskab:
 
Formanden aflagde regnskab, da kassereren, i øjeblikket er i udlandet.
Der var til alle udleveret en kopi af regnskabet, så man havde mulighed for at følge med i formandens gennemgang af regnskabet.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, som derved blev godkendt.
Kommentarer til regnskab:
Der blev fra et medlem spurgt om der jævnligt ses til el og vandforbrug. Et andet medlem havde konstateret en defekt pakning i en hane, så vandet ”løb”.
Bestyrelsen vil fremover have skærpet opmærksomhed på unødigt forbrug.
 
 1. 4.      Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:    
 
Enighed om uændret priser for 2014.
 
 1. 5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
Birger og Søren, modtog genvalg og blev begge enstemmigt genvalgt.
 
 1. 6.      Valg af bestyrelsessuppleant:     Jan Jørgensen blev genvalgt
 
 
 
 
 1. 7.      Valg af revisor:
 
Børge Olsen, blev enstemmigt valgt som revisor.
 
 1. 8.      Valg af revisorsuppleant:
 
Henrik  Jespersen, blev enstemmigt genvalgt.
 
 1. 9.      Indkomne forslag:
 
Ingen.
 
 1. 10.  Eventuelt:
 
Birger fortæller, at den sunkne båd, som nu er på land, vil blive fjernet. Birger vil også rykke militæret for skærver.
Et medlem synes at skydeskiverne fylder meget.
Erhard har talt med militæret og de lover at flytte skydeskiver så de ikke er i vejen. Ligeledes har militæret lovet at pålægge skærver og renovere deres bro. Militæret vil evt. godt betale lidt for at have skydeskiver liggende. Et medlem spørger til, om der kommer talje eller andet til ophalerspillet, så det kan bruges. I den forbindelse efterlyser Erhard en taljeblok, da den havnen var i besiddelse af er blevet væk. Et medlem vil prøve at skaffe en taljeblok. Et medlem spørger til havnens ophalertrailer. Denne skal have nye hjul-lejer, da de gamle er defekte. Ophalertrailer må godt køres på offentlig vej, dog max 30 km. i timen.  
 
 
 
Ovenstående punkter, vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde snarest muligt
 
Kl. 19:35 erklærede dirigenten generalforsamlingen hævet og takkede for god ro og orden.
 
Dirigent:  Poul Aksel                                                           Ref.: Søren Ø. Hansen
 
 
________________________                                                 _________________________
 
 
 På et bestyrelsesmøde den 14/4-2014 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Birger Lund
Sekretær Søren Østergaard Hansen
Havnefoged Erhardt Nielsen
Kasserer Steen Kongsmar
Medlem Ole W. Jensen
Suppleant Jan Jørgensen
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Log ind | Sitemagic CMS