Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Havneforeningen Bodernes generalforsamling d. 17-03-15 kl. 19:00
Rosengården i Aakirkeby.
                  
 
Referat:
Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 32 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Birger Lund byder velkommen og gik herefter til dagsordnens pkt. 1
 
  1. 1.      valg af dirigent:      
Poul Aksel, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne. Dirigenten oplyste, at der ikke var nogen indkomne forslag fra nogle medlemmer, men blev korrigeret i dette af et medlem, som havde indsendt forslag via e-mail.
 
  1. 2.      Formandens beretning:
Beretning for år 2014
 
Året 2014 er gået godt for foreningen. Der har ikke været de store problemer. Jeg sagde sidste år, at vi ville arbejde på at få Dronningebroen repareret. Det har vi ikke nået, men det er ikke glemt. Der var andre ting som også skulle ordnes, såsom nyt tag på klubhuset. Det fik vi lavet med stor hjælp fra klubbens øl og sodavands indtægter. Tak for det.
Vi havde bådevognene oppe i bestyrelsen og besluttede at der skulle være navn på disse, ellers ville de blive fjernet. Meget hurtigt var der, så pludselig, navn på alle.
Fiskedagen i april, synes ikke at have den store tilslutning, så vi har besluttet at droppe den i år, hvis der ikke er modstand mod dette.
Arbejdsdagen i maj måned gik godt. Vi nåede en hel del ting, så vi laver en ny arbejdsdag igen i år. Det vil blive den 9. maj.
Hen over året, har der været en del småreperationer, som er blevet udbedret løbende.
Vi har haft dialog med militæret angående deres bådplads og har fået en god aftale med dem. Deres bådebro er færdiglavet og skydemålene skal ligge ved stolperne.
Jeg vil endnu engang opfordre folk til at passe deres både. Sørge for de bliver tømt for vand og der, i det hele taget, bliver ryddet op efter en selv.
Så vil jeg sige tak til resten af bestyrelsen for godt samarbejde og håber vi får endnu et godt år, med meget sejlads og fiskeri ( hvis fødevareministeren vil )
 
 
 
 
Kommentarer til formandens beretning:
Der blev fra et medlem spurgt til hvornår ophalerspillet kom til at fungere?
 Bestyrelsen har haft problemer med at fremskaffe nogle specielle kontakter, så spillet kunne fungere. Disse forsøges fremskaffet fra EL – FIX.
 
  1. 3.      Kassereren aflægger regnskab:
Steen Kongsmar aflagde det reviderede regnskab for 2014.
Der var til alle uddelt en kopi af regnskabet, så man havde mulighed for at følge med i kassererens regnskabsgennemgang.
Kassereren var tilfreds med regnskabet, da der var et pænt overskud. Det blev oplyst, at et medlem var blevet slettet grundet restance, men pladsen var solgt videre. Takket være et pænt tilskud fra ”ølkassen” var det en meget lille udgift for foreningen at lave nyt tag på klubhuset. Kassereren kunne konstatere at omkostninger til vand og el er ”normale”
 
Kommentarer til regnskab:
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
 
  1. 4.      Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:    
 
Enighed om uændret priser for 2015.
 
  1. 5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole W. Jensen modtog ikke genvalg. Erstattes af Jan Jørgensen ( modtog genvalg )
Erhardt Nielsen, modtog genvalg.
Steen Kongsmar, modtog genvalg.
Alle blev enstemmigt genvalgt.
 
 
  1. 6.      Valg af bestyrelsessuppleant:     
Hans Svenson modtog valg, og blev enstemmigt valgt.
 
 
 
 
  1. 7.      Valg af revisor:
Poul Aksel Munk Eriksen modtog valg og blev enstemmigt genvalgt.
 
 
  1. 8.      Valg af revisorsuppleant:
Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 
 
  1. 9.      Indkomne forslag:
Et medlem ( Hans Svenson ) havde til bestyrelsen, elektronisk, fremsendt et forslag om ændring af § 3 + 4 i vedtægterne. Disse omhandler reglerne  og betaling for en bådplads.
Hans Svenson foreslog tekstændring til: Alle betaler indskud, uanset tidligere familieforhold. Dette på baggrund af et tilfælde hvor en bådplads var gået i ”arv” og vedtægterne ikke var blevet fulgt.
Bestyrelsen havde, beklageligvis, overset det indkomne forslag.
Dirigenten konkluderede at der, som sådan, ikke var noget galt med formuleringen i vedtægterne, men at det var bestyrelsen der ikke havde handlet korrekt efter disse.
Det blev foreslået at tilgive bestyrelsen mod, at denne fremover følger vedtægterne til punkt og prikke.
Dette blev enstemmigt godkendt.
 
Der var fra et medlem forslag om, at havnen anskaffer et fiskebord, så der kan renses fisk.
Der vil fremover blive holdt øje med egnet emner til et fiskebord og bestyrelsen vil arbejde videre med, at finde et egnet sted for placering i havnen.
 
 
 
  1. 10.  Eventuelt:
 
Et medlem foreslog at bruge e-mail til fremsendelse af kontigentopkrævning, da der ville kunne spares porto.
Da det er bestyrelsens oplevelse dette kan være svært og tidskrævende at administrere , vil der fortsat blive fremsendt med post.
Et medlem foreslår at havnens bådvogn bliver kasseret da denne er forfalden.  
Havnens hjemmeside kunne godt gøres lidt mere spændende.
Steen Kongsmar, som er administrator af hjemmeside, modtager gerne ideer og input, så den kan blive mere spændende.
Et medlem oplyser han har besværlig adgang til sin båd, grundet en opsat ”fiskekasse”.
Dette problem bliver løst, da alle bådpladser bliver flyttet.
Der bliver fra et medlem tilspurgt om sommerfesten i havnen ”genopstår” da han har kontakt til Tyske turister, som finder denne ganske underholdende.
Tidligere arrangør betvivler dette, da det i forhold til det store forarbejde der er med et sådant arrangement , er en alt for lille tilslutning. Ved den sidste sommerfest mødte der kun 40 – 50 medlemmer op.
Da der fortsat er interesse for fiskedag, bliver det i år, den 18. april.
Et medlem spørger om der bliver gjort noget ved ”flydekugler” til agterfortøjninger.
Erhardt lover ”flydekugler” bliver renoveret.
 
 
 Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet ca. kl. 20:10 og takker for god ro og orden.
 
Børge Olsen havde medbragt smalfilmsudstyr og viste film fra havneindvielsen i 1974.
Mange sjove og hyggelige sekvenser. Mange tak for det.
 
Derefter blev der budt på smørrebrød og drikkevarer.
 
Den 7 april mødes bestyrelsen og vil der konstituere sig.
 
 
 
 
 
 
Dirigent:  Poul Aksel Eriksen                                                          Ref.: Søren Ø. Hansen
 
 
________________________                                                 _________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Log ind | Sitemagic CMS