Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 
                          Havneforeningen Bodernes Generalforsamling 29. marts 2022
                                                    Kanns Hotel i Aakirkeby
 
Inklusiv bestyrelsen, var der fremmødt 16 stemmeberettigede medlemmer.
Formand Mikael Hesthaven byder velkommen og melder afbud fra bestyrelsesmedlem Karl Kverneland, som var ramt af sygdom.
1. Valg af dirigent:  
Steen Kongsmar blev enstemmigt valg som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter vedtægterne
2. Formandens beretning 2021/22:
Fiskeriet har ikke været godt og det er trist, men svært at gøre noget ved for os. Der er mange kloge, som udtaler sig om de manglende fisk, uden det ændre på noget. Der skal handling til, så vi må vente og se. Vi har haft 2 arbejdsdage, en først i Maj og en i September. Mange mødte op og det er dejligt når der skal arbejdes, men også hygges.
Vi skal have mere fokus på vedligeholdelse, havnen fungere fint, men der er en del ting der kunne være bedre. Vi har udbedret og vedligeholdt løbende på arbejdsdage, men det rækker ikke helt. Vi vil ikke ha en havn der ligner en nybygget ”Københavner-havn”, vi vil bevare det ”jordnære” og oprindelige, men flere ting trænger i havnen.
Vi i bestyrelsen mener det kunne være en god ide med en ændring af havne udløb (sand indløb) det er noget der løbende kommer op, men altid en snak værd. Hvordan undgår vi sand i indsejling? Hvordan sikre vi frisk vand i havnen og undgår lugtgener?
Arbejdsdag bliver lørdag d. 9-4, indkaldelser er udsendt. Erhardt og Flemming har fremskaffet materialer til dagen. Som tidligere vil der være lidt spise og drikke.
Vi kan godt bruge flere medlemmer, både passive og aktive. Lige nu er der udlejet 68 bådpladser, der er plads til 89 både.                      
 
Kommentarer til formandens beretning: (sammenfattet)
Der var modtaget 2 forslag til formanden: 1. Send en skriftlig ansøgning til BRK, vedrørende udarbejdelse af lokalplan. 2. Afprøv om iltning af havnens vand er mulig ved hjælp af kompressor og perforeret rør eller slanger er en mulighed.
Selvfølgelig ønskes der en opgradering af havnen. Vest molen SKAL hæves, havnen SKAL tømmes for vand og bunden oprenses. Bestyrelsen vil tilskrive BRK, for lokalplan, da det åbenbart vil gøre det nemmere at udføre forskellige handlinger i havnen, eks. Ændring og opførelse af bygninger, skiltning, m.m.
Der blev drøftet forskellige forslag til forhindring af tilsanding i udsejling: Stenhøfde uden for havnen, forlængelse af syd molen, indsnævring af udsejling, eller gøre som vi plejer, at opgrave et par gange om året. I år blev opgravningen ordnet af en lastbil med en 36 m. lang arm, dette var effektivt og ikke meget kostbart. Bestyrelsen blev opfordret til at søge fonde.
3. Kassereren aflægger regnskab:
Kassereren gennemgik regnskabet, som var gennemgået og fundet i orden af revisor. Kassereren påpeger den store vandudgift, som skyldtes et frostsprængt vandrør. Kassereren undre sig over den store udgift til el? Kassereren meddeler at der er fundet en vognmand, som for rimelige penge kan opgrave udsejling.
Kommentarer til regnskab:
Der er to af husene på havnen der har indlagt el, de har begge en el-måler. Toiletbygning har el opvarmet badevand, dette er for dyrt, så strømmen er fjernet fra varmtvandsbeholder. Militæret har haft en varmeblæser i deres båd. Der opfordres til, at bruge mobil pay for havnens faciliteter. Der bliver spurgt til skattekontoen i regnskabet. Denne konto er foreningens konto hos skat og variabel i forhold til skyldig eller tilgodehavende i moms.
Regnskab godkendt.
4. Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent.
Ændring af takster: Gæsteplads 1 dag, 50,-    Gæsteplads 1 år, 1800,-    ½ årsplads ophævet.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Flemming og Mikael var på valg, begge modtog genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleant:
Torben Larsen modtog genvalg.
7. Valg af revisor:
Steen Kongsmar
8. Valg af revisorsuppleant:
Jan Brink
9. Indkomne forslag til bestyrelsen:
Forslag 1. fra Fridrik Adamsson:
Bestyrelsen skriftligt henvender sig til kommunen med ønske om lokalplan
Bestyrelsen og Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.
Forslag 2. fra Hans Kofoed:
Iltning af havnens vand, via kompressor og perforeret rør / slanger
Vedrørende iltning af vandet i havnen, så er bestyrelsen ved at undersøge nogle muligheder. F.eks. findes der et system, der kan holde båden isfri ved hjælp af luftbobler. Dette er selvfølgelig ikke i den størrelsesskala der ville skulle bruges i havnen, men det kan måske give en ide om, hvordan man an opskalere systemet. Bestyrelsen og Generalforsamlingen fandt Hans Kofoeds forslag interessant. Bestyrelsen synes man skal afprøve ideen.
 
10. Eventuelt:
Lugtgener og tilsanding af udsejling var, som vanligt det store samtaleemne.
Forlængelse af øst mole er ikke realistisk, da den vil komme for langt ind i militærets skydeområde og kystdirektoratet ville sikkert komme med indsigelser.
Der har før været prøvet, at etablere underløb af havnens vand, via et stort rør i vest molen. Dette sandede til. Måske det kunne prøves igen, hvis det blev hævet 50 cm. over vandspejl.
Et medlem oplyser at der findes et ”boble” system til, at friholde både for is. Er det måske brugbart til iltning af havnens vand. Vil det hjælpe vis der bliver hældt kalk i havnen?
Har andre havne lignende problemer og hvad gør man der?
Et medlem foreslår, at generalforsamling flyttes længere hen på foråret.
Dirigenten erklærede generalforsamling for hævet klokken 20:20
Bestyrelsen:
Formand/kasserer: Mikael Hesthaven
Medlem: Flemming Andersen
Medlem: Karl Kverneland
Medlem: Per Mortensen
Sekretær: Søren Østergaard Hansen
Suppleant: Torben Larsen
Havnefoged: Erhardt Nielsen (ikke medlem af bestyrelsen)
 
Dirigent: Steen Kongsmar                                                         Ref.: Søren  Ø. Hansen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS