Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
HAVNEFORENINGEN BODERNE af 1866
 
Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 26. marts 2009 kl. 19.00
på Café Boderne
 
Referat:
 
Der var mødt 24 medlemmer.
 
Bjarne Rasmussen bød velkommen og indledte med at bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed, for at mindes foreningens afdøde i det forløbne år.
Derefter overgik man til Dagsordenen:
 
1. Valg af dirigent.
 
Poul Aksel Eriksen (PAE) blev valgt til dirigent. PAE konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen var gyldig. PAE konstaterede, at der var indkommet tre forslag til behandling i pkt. 9, hvoraf det ene var en ændring til vedtægterne. Svenn-Erik Holm og Kjeld Olsen blev udpeget som stemmetællere.
 
2. Formandens beretning.
 
Beretning for Havneforeningen 2008.
Beretningen for 2008 vil mest omhandle den store renovering af havnen i 2008,  men for at i kan få et overblik i, hvad vi i bestyrelsen har foretaget os, må jeg tage lidt af 2007 med.
  Det hele startede med at for at få midler til en renovering af havnen, skulle man søge om tilskud hos kommunen, men for at få det tilskud skulle man søge midler andre steder E.U. eller andre midler,
det har vi også gjort for snart 3. år siden, med 150.000 kr. hos hver af de før nævnte  
  Vi fik tilsagn fra regionskommunen om 150.000 kr.  men tilskuddet fra E.U  blev ved med at vente på sig, så var der det ene i vejen, så var der kommet nye programmer osv.
  Det er jo sådan, at hvis ikke begge tilskud bliver bevilliget, er der ingen der kommer til udbetaling.
  Vi meddeler så Jacob Jensen fra regionskommunen, som har hjulpet os meget, at nu har vi arbejdet med det tilskud i snart 3. år, at nu vil vi ikke vente længere, for midterbroen som vi skulle renovere sammen med en evt. ny trollingrampe, var i stærk forfald.
  Det kunne Jacob godt forstå, og meddeler os at nu hvor det trækker ud med E.U. tilskuddet, vil han prøve at få en politisk godkendelse af kommune tilskuddet.
  Så den 31. jan. 2008 får vi brev fra chefen for vej og havne Hardy Pedersen, at vi kan få bevilliget et beløb på 105.ooo kr. svarende til halvdelen af det beløb vi havde søgt om i brev af 8. maj 2005, det var dengang vi ville lave ny vestbro m.m.
  Regionskommunen havde dog forståelse for, at beløbet kunne blive en smule højere pga. prisstigninger siden 2005.
  På et bestyrelsesmøde d. 4. jan. 2008 efter at havde udarbejdet et budget på 221.000 kr.  beslutter  vi at gå i gang med renoveringen af havnen i uge 14, 2008 efter følgende plan.
 1. Ny midterbro 2. Oprensning af havnen 3. Kæder til fortøjninger 4. Bedding det sidste stykke ud i havnen 5. Hjørne af gl. bedding 6. Skrænt ved de hældende fundamenter (Hvis der var penge tilovers)
  Vi starter så arbejdet med nedrivning af den gamle Midterbro tirsdag d. 1. april, efter at vi først havde tømt havnen for vand, her havde vi regnet med at det var en opgave for Beredskabsstyrelsen, men her tog vi fejl, der var kommet nye regler, og den betaling de skulle have, ville vi slet ikke acceptere.
  Her fik vi fik vi så i stedet god hjælp fra militæret som havde en gl. motorpumpe stående, ligesom vi fra brandvæsenet fik lov at låne en stor dykpumpe.
  Når vi så først kom i gang, skred arbejdet godt frem, det være sig opstilling af beton fundamenter, men også af det arbejde der blev udført frivilligt, det være sig udlægning af ankerkæder, og pålægning af tømmer på broen.
  Jeg tror ikke der gik meget mere end en måned, så kunne vi slippe vandet ind igen, og lørdag d. 17. maj holder vi så indvielse, med en gang øl og pølser, og hvor hver af dem der havde gjort en indsats i forbindelse med renoveringen fik udleveret hver en T-shirts.
 
 Og hvad har der ellers foregået på havnen i det forløbne år?
Tyveri af benzin fra bådene har vi ikke været forskånet for, selv om vi har sat skilte op, om at havnen er video overvåget, vi har haft en enkelt oprensning af indsejlingen, og som forsøg prøvede vi denne gang med lastbil med kran, og det har indtil videre holdt meget godt, men vi kommer nok ikke udenom, at vi skal foretage den store udgravning her i foråret.
 
 Jeg skal også nævne, at vi i bestyrelsen har planer om, at lave en anløbsbro ved beddingen/rampen, og så har vi fået sat en postkasse op til at ilægge betaling for dem som ikke er medlemmer af foreningen, og som vil benytte beddingen.
  Så har vi fået lavet no. skilte til alle bådpladser, og de vil komme op her i foråret.
 
  Kloakering: Alle der har været nede på havnen i den senere tid, har opdaget at der er kommet et kæmpekrater mellem klubhuset og toiletbygningen.
I november måned ringer Steen til mig og fortæller at han har fået brev fra Bornholms Forsyning A/S hvori det oplyses, at ejendommen Boderne 200 matrikel nr.38A er indenfor området der skal kloakeres.  Når arbejdet er afsluttet vil vi blive opkrævet et tilslutningsbidrag på 27.450 kr. og om jeg ved hvad det er for noget.
Det viser sig, at vi er med på 1. kloakeringsetape i Boderne, og at det er det bidrag vi skal betale.  Der er forskellige opfattelser om vi behøver være med i det, da vi har tømmetank.
  Jeg får så en snak med chefen for forsyningen Jacob Post, og meddeler at eftersom at toiletterne bliver brugt i 90 % af ikke medlemmer, mener jeg at vi bør slå halv skade om bidraget.  Det går han med til, vi skal bare sende en ansøgning, det har vi gjort, og sådan bliver det.  Det har ikke været muligt at få at vide, om vi var tvunget med i kloakeringen, men når forsyningen vil betale halvdelen af tilslutningsbidraget, er udgiften for foreningen acceptabel og bestyrelsen anser det for et gode at komme af med tømmetanken og få en miljørigtig bortskaffelse fra toiletterne og klubhuset
 
   Så vil jeg til slut sige en stor tak til alle der har givet et nap med på havnen det være sig både under renoveringen og i det daglige, også tak til regionskommunen og alle der var os behjælpelig under renoveringen, også tak til pressen ”Thor” fordi du skriver så pænt om os, og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år.
 
BR tilføjede, at Regionskommunen overtager rengøringen af havnens toiletter fra i år.
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
 
 
 
 
3. Regnskab.
 
Steen Kongsmar gennemgik det reviderede regnskab.
 
Kassereren selv var tilfreds med årets resultat, selvom det blev med et underskud54.226,56 kr. Bestyrelsen havde udvist stor disciplin under renoveringen i april, således at budgettet blev overholdt. Udover tilskud fra Regionskommunen, var der tilskud fra Havnens Venner, som blev brugt på den officielle indvielse i maj, T-shirts med logo og nummerskilte til bådpladserne. Kassereren oplyste, at BAF-konti og Havnens Venner konti  var blevet lukket og tilbage er der kun en foreningskonto til driften.
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
4. Fastsættelse af indskud + kontingent.
 
Bestyrelsen foreslog uændrede satser for næste års kontingent, bådpladsleje og indskud.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Valg af bestyrelse.
 
Efter tur afgik Erhardt Nielsen, Steen Kongsmar og Stig Peberholm.
Kun Erhardt Nielsen modtog genvalg.
 
Bestyrelsen foreslog Niels Andersen og Jan Grønnegaard.
Torben Finne foreslog Torben Larsen, som dog trak sig, da han konstaterede, at det var kompetente folk der var opstillet af Bestyrelsen.
 
Niels Andersen og Jan Grønnegaard blev herefter valgt til Bestyrelsen.
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
 
Steen Kongsmar blev valgt som bestyrelsessuppleant.
 
7. Valg af revisor.
 
Børge Olsen modtog genvalg.
 
8. Valg af revisorsuppleant.
 
Henrik Jespersen (ikke tilstede) modtog genvalg.
 
9. Indkomne forslag.
 
a.
Torben Finne stillede forslag om, at Formanden og Kassereren skal vælges af Generalforsamlingen. Forslaget, som var en ændring til foreningens vedtægter og derfor krævede ¾ af de stemmeberettigede skulle stemme for, blev forkastet med 41 stemmer for og 23 imod.
 
 
 
b.
Torben Finne stillede forslag om, at priserne for bådplads skal afhænge af bådens størrelse. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget, idet man var opmærksom på, at tendensen nok går i retning af større både.
 
c.
Bestyrelsen stillede forslag om, at Bestyrelsesmedlemmer og –suppleant får fri bådplads.
Forslaget blev forkastet med 31 stemmer for og 32 stemmer imod.
 
10. Eventuelt.
 
- Torben Larsen foreslog en registrering i forbindelse med betalingsanlægget ved rampen, så man kan se, hvem der har betalt.
- Torben Finne foreslog, betaling for brug af rampen, også kunne ske via hjemmesiden.
-  Der blev debatteret lidt om vejforholdene ved havnen, som under og efter kloakering ikke ser godt ud. BR sagde, at entreprenøren Jens Møller Gudhjem A/S havde lovet at retablere vejen, Også sand på den vestlige mole vil der blive rettet op på. For øvrigt  havde entreprenøren været flink, ved at hælde store sten ud på Vestmolen som sikring af molen.
 
-----------------------------
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30, hvorefter der blev budt på øl/vand og snitter.
 
 
 
 
___________________
S. Kongsmar
Referent
______________________
Poul Aksel Eriksen
Dirigent
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Formand:                           Niels Andersen
Næstformand:                  Bjarne Rasmussen
Havnefoged:                    Erhardt Nielsen
Klubhusbestyrer:             Bent Lund
Kasserer/sekretær           Jan Grønnegaard
Best.suppleant:                Steen Kongsmar
 
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS