Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
                         Ordinær generalforsamling
                      Tirsdag den 22 Marts 2011 kl. 19:00
                            Rosengården i Åkirkeby
 
Referat:
Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden Niels Andersen bød velkommen og gik til dagsordnens pkt.
1.     Valg af dirigent.
Allan Kofoed, var af bestyrelsen blevet foreslået som dirigent, hvad der enstemmigt blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne og derved lovlig. Dirigenten oplyste der var 2 indkomne forslag fra et medlem.
 2.     Formandens beretning.
Inden formanden påbegyndte sin beretning, bad han om, at vi sammen mindes de bortgangne i årets løb. Alle rejste sig og afholdt et minuts stilhed.
Derefter påbegyndte formanden sin beretning:
 
                        Perioden Marts 2010 – Februar 2011
 
Jeg vil starte med at nævne båd forsikring, som lovet på sidste generalforsamling.
Forsikrings selskab oplyser at det er alt for dyrt at oprette kollektiv forsikring hos dem, og henviser til den kommunale forsikring, men dette har bestyrelsen afvist på sidste generalforsamling. Derfor er det op til det enkelte medlem at forsikre deres båd.
 
En af de gode nyheder er at politiet har opklaret sagen med afbrænding af både og hærværk  som fandt sted sidste år.
Erhardt har i den forbindelse haft kontakt med en af gerningsmændene som var  meget ked af deres gerninger, og han har i øvrigt betalt sin del af skaden på Erhardts båd.
 
Vi står med behov for oprensning af indsejlingen, da den som altid er sandet til, og der er nogle skader på broerne, dels på grund af meget is i vinter, men i høj grad også fordi folk ikke ser efter deres fortøjninger, og jeg vil kraftigt henstilletil dette bliver gjort, mange skader kan undgås hvis man holder bedre opsyn med bådene.
 
Foreningen er af Miljøstyrelsen blevet pålagt at lave en affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe. Vi har sendt en anmodning om fritagelse, med henvisning til at der ikke er anløb af fremmede både, men de har igen bedt om en affaldsplan og den har vi sendt med en påtegning af vores to affaldsstativer.
 
Sidste år sagde jeg at Dronningebroen skulle hæves, det skal den stadigvæk, men efter at have set nærmere på hvordan den er konstrueret fandt vi ud af, at det vil blive alt for dyrt, og den er i for god stand til udskiftning, så beslutningen blev, at den hæves i forbindelse med udskiftning.
 
Men som nævnt er der nogle skader der skal laves, og vores huse trænger til en gang maling m.m., så når vi får forårsvejr er der brug for nogle hjælpende hænder.
Sidste års fiskedag var populær, og vil blive gentaget i år, ellers er der ingen større planer for i år.
 
Hans Svensson kommenterede:  At der skulle tages fat i de halvsunkne både og affald der ligger og flyder rundt om i havnen, da dette ikke giver noget pænt indtryk.
Formanden var enig i en hårde kurs fremover, så havnen kan fremstå pænere.
 
 3.     Kassereren aflægger regnskab. 
Kassere  Jan Grønnegaard aflagde det reviderede regnskab for 2010.
Der var til alle uddelt en kopi af regnskabet og man havde dermed mulighed for at følge med i kassererens gennemgang af regnskabet.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 7.121,31.  Årsagen til dette underskud, skyldtes en regning på kr. 11.000,-  fra kommunen vedrørende toiletbygningen.
Kassereren gjorde opmærksom på at der ikke var nogen restancer.
Klubhusets værdi, bliver i 2012 nedskrevet til kr. 61.000,- mod de på nuværende tidspunkt,  kr. 80.000,-
Der blev fra, Hans Svenssons side, stillet spørgsmål til den valgte form for at føre regnskab.
Kassereren begrundede valgte regnskabsform, som værende den mindst tidskrævende og i øvrigt fuldt lovlig.
4. Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent.
Enighed om uændret priser for 2012.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Niels Andersen, Erhardt Nielsen og Jan Grønnegaard, modtog alle genvalg.
Alle blev enstemmigt genvalgt.
6.     Valg af bestyrelsessuppleant.
Carsten Nielsen foreslog om en anden ville overtage hans post, men da dette ikke var tilfældet, modtog han genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
7.     Valg af revisor.
Børge Olsen modtog genvalg og blev genvalgt enstemmigt.
8.     Valg af revisorsuppleant.
Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
9.     Indkomne forslag.
Torben Larsenhavde indsendt 2 spareforslag.
Forslag 1:   For æresmedlem skal der fritages for kontingent, men ikke bådpladsleje, så vil det være ens for alle medlemmer.
Formanden mente, at hvis begrebet æresmedlem skulle have nogen betydning, måtte det også gælde fritagelse af bådpladsleje. I øvrigt var det et bestyrelsesanliggende, at tildele denne ære til et medlem. Derfor ingen videre behandling.
Forslag 2:  Nedlæggelse af klubhusbestyrer stillingen, da denne primært havde til formål, at rengøre og vedligeholde foreningens toiletter. Da disse funktioner er overtaget af BRK. Finder Torben Larsen ikke der er belæg for denne stilling.
Bent Lund forklarede, at ”stillingen” siden 2009 havde været uden honorar.
Klubhusbestyrer stillingen indebærer ( vederlagsfrit ) driften af klubhuset, blandt andet, at der er gas, øl og vand.
Torben Larsen, fandt ovenstående forklaring tilfredsstillende. Derfor ingen videre behandling.
10. Eventuelt.
Torben Larsen informerede om følgende:
Åfredningsregler var der kommet nogle ændringer til, men ingen der påvirkede området ved Boderne.
Reglerne for fiskegarn er blevet forenklet, nu må et garn have en maksimal længde på 115 meter.
 
Carsten Nielsen spurgte til hvornår vaterlister blev repareret.
Erhardt svarede, at det kunne gøres på en formiddag når vi var en 7-8 mand.
Bent tilføjede, at fremtidige reparationer af vaterlister, bliver udført med gennemgående bolte, da de derved får en bedre styrke.
Erhardt havde en god nyhed: Den efterfølgende dag ville der blive opgravet i sejlrenden, dette er godt da der i øjeblikket er der rigtigt mange laks uden for havnen.
Der var lidt snak om bundmaling, da brug af ulovlig bundmaling kan forurene havnen, så en oprensning ville kunne blive en økonomisk uoverskuelig sag.
Der henstilles til kun at bruge lovlig bundmaling, spørg eventuelt der hvor der købes bundmaling.
Sidste års fiskedag havde været en god og hyggelig oplevelse, og vil blive gentaget Fredag d. 20-05 fra kl. 7:00 til 13:00.
Der blev spurgt til hvorfor regnskab ikke var fremsendt sammen med opkrævning.
Kassereren begrunde det med, at det tidsmæssigt ville være svært at få regnskabet gjort færdigt, så det kunne fremsendes med opkrævninger.
Der var forslag om at bruge e – mail fremover, da dette ville kunne spare en del porto og rigtig meget tid.
Der blev indsamlet e – mail adresser fra de fremmødte medlemmer, da det er hensigten, på sigt, at bruge elektronisk post. 
 
 
 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet og takkede for god ro og orden
___________________________ ___________________________________
Generalforsamlingen blev hævet ca. kl. 20:10, hvorefter der blev budt på smørrebrød og kaffe i meget hyggelige omgivelser.
 
 
________________________                              _________________________
Allan Kofoed – dirigent                                        Søren Østergaard Hansen – ref.
Log ind | Sitemagic CMS