Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
HAVNEFORENINGEN BODERNE af 1866
 
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 27. marts 2007 kl. 19.00
på Rosengaarden
 
Referat:
 
 
Der var mødt 31 medlemmer.
 
Bjarne Rasmussen bød velkommen og indledte med at bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed, for at mindes foreningens afdøde i det forløbne år.
Derefter overgik man til Dagsordenen:
 
1. Valg af dirigent.
Poul Aksel Eriksen (PAE) blev valgt til dirigent. PAE konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev gennemgået og PAE konstaterede, at der var indkommet et forslag til behandling i pkt. 9.
Stemmetællere ville blive udpeget, hvis behovet for en afstemning skulle opstå.
 
2. Formandens beretning.
 
(Bilag)
 
Kommentarer fra medlemmerne:
 
- Ole: ønskede fiskerikontrollen inviteret til generalforsamling, således at fiskeriregler, garntyper og –størrelser kunne forklares for foreningens medlemmer.
PAE mente, at man kunne få nogle svar på de spørgsmål, når Per Jørgensen senere på generalforsamlingen holder sit foredrag.
 
- Torben: havde en bemærkning til hjemmesiden, hvor der under fakta står, at vandstanden i havnen er 1m, men at han forleden rørte bunden med sin båd.
- Steen og Stig forklarede, at vanddybden, som er nævnt på hjemmesiden, er middelvandstanden og ikke den faktiske, som så burde opdateres hver time, hvilket ikke er muligt. Det er op til Torben selv at vurdere, om det er lavvande og altså under 1m.
- Erhardt nævnte, at han netop havde målt middelvandstanden til værende over 1m hele vejen rundt, men det kan godt være, at ude i kanten er der lavere.
 
- Torben beklagede sig over agterfortøjningernes dårlige stand.
- Erhardt erkendte, at der mangler 10 agterfortøjninger. Arbejdet med agterfortøjningerne er imidlertid planlagt og udføres snarest.
- Ernst spurgte, hvordan man kan renovere agterfortøjningerne, når kæden er smadret og troede ikke, kæderne kan holde helt til 2008.
 - Erhardt erkendte igen, at kæderne ikke er i god stand, men Kim vil reparere hvor der er behov (knæk).
- Ernst fastholdt, at kæderne skal laves i år.
- Bjarne indskød, at vi har gang i det, men vi vil nødig bruge for mange penge i år.
- Mogens mente, at det er et rimeligt krav, at agterfortøjningerne er i orden, så bådene kan ligge sikkert.
- Erhardt sagde, at vi prøver at renovere så godt vi kan og Bjarne afsluttede debatten med at sige, at det bliver helt sikkert lavet til næste år.
 
- Torben spurgte, hvad oprensningerne i år har kostet.
- Svenn-Erik meddelte, at med en rabat på ikke mindre end 37,5% blev slutfacit
ca. 25.000 kr.
Bjarne bemærkede, at prisen var for både opgravning og pålægning af sten på Sydmolen. (men ikke for kørsel af 250t marksten og 100t sprængsten).
 
- Et medlem opfordrede bestyrelsen til at få tilskuddet fra kommunen på skrift.
- Bjarne sagde, at det havde bestyrelsen prøvet at få, men det var ikke så nemt, eftersom Regionskommunen havde været inde i en omorganiseringsperiode. Bestyrelsen har dog haft tæt kontakt til Jakob Jensen, som hele tiden har sagt, at tilskuddet til renoverings- og beddingprojektet ligger fast, men mangler dog et EU-tilskud, som det har ligget stille med, da EU har ændret på sine programmer, således at vi først kan ansøge senere på året.
 
- Store bådpladser til havnen tages op på næste bestyrelsesmøde.
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
3. Regnskab.
 
Svenn-Erik Holm (S-EH) gennemgik regnskabet, der var revideret uden bemærkninger.
 
Overskud 2006:              32,357,78 kr.
 
Niels spurgte, om ”havnens drift” overvejende er udgifter til opgravninger af havneindløbet. Det bekræftede Svenn-Erik.
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
4. Fastsættelse af indskud + kontingent.
 
Bestyrelsen foreslog uændrede satser for næste års kontingent, bådpladsleje og indskud.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Valg af bestyrelse.
 
Efter tur afgik Erhardt Nielsen, Svenn-Erik Holm og Steen Kongsmar.
Erhardt Nielsen og Steen Kongsmar modtog genvalg.
Svenn-Erik Holm ønskede ikke genvalg. Stig Peberholm blev foreslået af Bestyrelsen og valgt.
 
 
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
 
Niels Andersen blev valgt som bestyrelsessuppleant.
 
7. Valg af revisor.
 
Mogens Aggerholm ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Børge Olsen
som blev valgt.
 
8. Valg af revisorsuppleant.
 
Henrik Jespersen (ikke tilstede) modtog genvalg.
 
9. Indkomne forslag.
 
Torben Larsen havde stillet forslag, om afskaffelse af foreningens postboks.
Trods Bestyrelsen klare ønske om at bevare postboksen, argumenteret af Bent, fastholdt Torben sit forslag og ønskede afstemning.
Hans Svensson og Mogens Drejer blev udnævnt som stemmetællere.
 
Forslaget blev afvist med stemmerne: 15 JA til forslaget og 53 NEJ.
 
Foreningen bibeholder således sin postboks adresse.
 
10. Eventuelt.
 
- Foredrag af Per Jørgensen om Dansk Amatørfiskerforening.
 
- Jakob Jensen fra Bornholms Regionskommune var indbudt til generalforsamlingen, for at forklare nærmere om hændelsesforløbet med tilskuddene fra kommunen og EU.
 
- Bjarne redegjorde planerne for renoverings- og beddingsprojektet.
 
- Poul ”Polle” Kofoed og Ernst Kofod blev udnævnt til ÆRESMEDLEMMER og overrakt diplom. Desværre var ”Polle” ikke tilstede p.gr.a. sygdom.
 
- Torben Larsen kunne ikke følge Bestyrelsens beslutning om at lægge sten på Sydmolen. Efter hans mening var stenene lagt tilfældigt. Torben spurgte, hvorfor man ikke havde rådført sig med et firma inden man lagde sten eller afprøvede Stig Peberholms forslag om nedbankning af rør til standsning af sandets vandring.
- Bjarne og Erhardt svarede, at man havde studeret sandets vandring og bølgerne i løbet af vinterens storme og kommet frem til, at ved at gøre Sydmolen længere og indløbet snævrere, kunne bølgerne ”styres” til at ramme Østmolens kant i stedet for Østmolens ende, og tiden vil vise, om det hjælper noget mod tilsanding af havneindløbet. Men det kan være, der skal lægges flere sten endnu.
- Jakob Jensen tilføjede, at et firma til at undersøge forholdene let kan beløbe sig til 100.000 kr., uden dog at kunne give nogen garantier for effekten af evt. løsningsforslag.
 
- Bjarne overrakte den afgående kasserer Svenn-Erik Holm en gave, som tak for hans arbejde i Bestyrelsen.
 
Til sidst takkede Bjarne medlemmerne for god ro og orden, pressen for pæn omtale af foreningen, dirigenten Poul Aksel og bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde.
 
Generalforsamlingen blev ophævet kl. 20:55 og derefter blev der budt på kaffe og snitter.
 
 
 
 
 
 
 
____________________
S. Kongsmar
referent
______________________
Poul Aksel Eriksen
Dirigent
 
 
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Formand:                           Bjarne Rasmussen
Havnefoged:                    Erhardt Nielsen
Klubhusbestyrer:             Bent Lund
Kasserer/sekretær           Steen Kongsmar
Medlem:                            Stig Peberholm
Best.suppleant:                Niels Andersen
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
Log ind | Sitemagic CMS