Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Havneforeningen Bodernes Generalforsamling 20-03-19
Rosengaarden Aakirkeby
 
Inklusive bestyrelsen var der fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
Formand Willie Andersen byder velkommen og meddeler afbud fra bestyrelsesmedlem Morten Hansen.
Valg af dirigent:
Poul Aksel blev enstemmigt valg til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet og indkaldt ifølge vedtægterne.
Formandens beretning 2018/19:
Formanden beretter, at medlem Finn Pedersen er på hospitalet og er meget dårlig.
I den forbindelse fremsendes der varme tanker og ønske om god bedring, fra bestyrelse og medlemmer.
Der har i løbet af perioden været de ”sædvanlige” udgravninger. Der har været 2 arbejdsdage, som var rigtig gode. Der er opført 2 shelters, som formanden finder noget skuffende i deres design.
Formanden oplyser, at der er 5 ledige bådpladser, som forventes besat hurtigt. Det har i øvrigt været en rigtig god sommer, med masser af aktivitet på havnen.
Kommentarer til formandens beretning:
Et medlem fandt det problematisk, at havnefoged også varetog posten som kasserer, da dette kunne give anledning til underslæb. Desuden fandt medlemmet det problematisk med havnefogedens temperament ”temperament”. Bestyrelse og øvrige fremmødte medlemmer så ingen problematikker i ovenstående.
Der fremkom kritik af de nyopførte shelteres placering, men da byggetilladelse er indhentet af kajakforeninger og de to sheltere ligger på Skadegaards jord, har havneforeningen ikke så meget, at sige i denne sag. Det bliver kommunen, som skal stå for drift og vedligeholdelse.
Skal hytter og havn adskilles?
Hvorfor er havnens udvalg nedlagt?
Problemer med skellinjer på havneområdet. Disse må forventes, at frembyde store problemer da der er tale om kystnært område (ref. etablering af busholdeplads)
Skal havnen / hytteejere afholde udgifter til landmåler?
Skal vi undlade at fortage os noget vedrørende skellinjer og fortsætte havnens drift, som hidtil?
Fridriks fremsendte projekt (pr. mail til alle medlemmer d. 21/3) vedrørende havnens udfordringer, giver et noget mere detaljeret billede af ovenstående problematikker og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette.
Kassereren aflægger regnskab:
Fridrik oplyser, at da bestyrelsen ikke formåede at finde en kassere, påtog han sig også denne opgave og har efterfølgende gjort det så godt som muligt.
Den daglige administration, registrering af indtægter og udgifter, samt momsregnskab og udarbejdelse af fakturaer foretages af kasserer, men selve regnskabet som bliver forelagt generalforsamlingen er udarbejdet af en konsulent.
Regnskabet gennemgås og den store udgift forklares med en ekstraordinær stor udgravning af havneindløb.
Gæstepladser og ”bompenge” er indtægtsført og strømforbrug i hytter er betalt.
Et medlem påpeger, at bådpladsleje og stigning er forkert opkrævet. Bestyrelsen tilretter dette.
Regnskabet bliver enstemmigt godkendt.
Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:
Godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Fridrik, Kim og Søren var på valg. Et medlem ønskede kortvarigt, at opstille til valg, men fraveg efterfølgende.
Ovenstående modtog genvalg og blev enstemmigt valg for de næste to år.
Valg af bestyrelsessuppleant:
Casper modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
Valg af revisor:
Poul Aksel blev enstemmigt valgt.
Valg af revisorsuppleant:
Svend Erik Holm blev enstemmigt valgt.
Indkomne forslag til bestyrelsen:
Ingen.
Eventuelt:
Som sædvanligt, var tilsanding af havneindløb det store samtaleemne. Der fremvises et forslag om en form for ”sluse” (se fremsendte mail 21/3) Dette er nok ikke realistisk.
Der kan laves en foreløbig rapport af Niras, som koster 25.000,-
Sandpumpen er opgivet, da den er vanskelig at bruge.
Forslag om brug af store rør, som rager en ½ meter over vandspejl.
Forslag om ændring af indsejlingens geometri. Hvis dette forsøges, kan havnen låne en gravemaskine + mand (vederlagsfrit)
Skal der nedsættes et nyt udvalg, som kunne søge fonde og andet?
Det oplyses, at ”militæret” vil reparer ophalerrampe, da denne er i dårlig stand under vandspejl.
Slut:
Klokken 20:46 erklærede dirigenten generalforsamlingen for værende slut og takkede for, forholdsvis, god ro og orden.
Efterfølgende, øl / vand, kaffe og snitter.
 
Dirigent: Poul Aksel Eriksen                                            Ref. Søren Ø. Hansen
 
Bestyrelsen:
Konstitueret den 08-04-2019
Formand:     Willie Andersen                        Havnefoged/kass. Fririk Adamsson
Best. medl:  Kim Pedersen                             Best. medl:               Morten Hansen
Best. supp:   Casper Hansen                           Sekretær:                 Søren Ø. Hansen
 
 
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS