Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Havneforeningen Bodernes generalforsamling afholdt den
 21-03-18 i Rosengården i Aakirkeby.
                  
 
        
            Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
            Formanden, Willi Andersen byder velkommen og beder om et minuts stilhed      
            for at mindes årets afdøde medlemmer, (Preben Holm og Erik Sørensen)
            Bestyrelsesmedlem, Kim Pedersen, havde meldt afbud.
        Valg af dirigent:       
Søren Østergaard var, af bestyrelsen, blevet udpeget som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt. Søren beklagede, at der grundet snevejret, havde været nogle tilfælde af forsinkelser på indkaldelse til generalforsamlingen. Dette blev godtaget og generalforsamlingen kunne starte klokken 19:03.
 
        Formandens beretning:
Beretning for år 2017/18
I forbindelse med arbejdsdagene er der blevet udført en del vedligeholdelse på broerne. I den forbindelse er der blevet skiftet meget tømmer med en del omkostninger til følge. Der er blevet bygget en tømmerflåde, som skal bruges til diverse vedligeholdelsesopgaver i havnen. Der er lånt en sandpumpe fra Snogebæk havn, men med en defekt flange, denne bliver lavet hurtigst muligt, så pumpen kan afprøves. Sejlrenden er blevet udgravet nogle gange i løbet af året, men der har ikke været behov for den "store" udgravning. Alle bådpladser er solgt og der er 11 på venteliste. Vi satser på at holde fiskekonkurrence i løbet af foråret. Opslag vedrørende dette og andre arrangementer, vil blive opslået på Facebook og hjemmeside. Årets første arbejdsdag, bliver lørdag den 5 maj, fra klokken 08 til 13. Der planlægges fiskedag d. 21-4, klokken 07 - 12. Lige nu er der store mængder sand i indsejlingen og dette sand bliver fjernet snarest.
I forbindelse med havnens tilsandingsproblemer, blev der stillet mange spørgsmål og der fremkom forslag til hvordan der kunne undgås tilsanding af havneindløb.                                         
        Kassereren aflægger regnskab:
Tim Nybroe Hansen fremlægger det reviderede regnskab for 2017.
Der var til alle uddelt en kopi af regnskabet så der var mulighed for at følge med i dette.
Der var enkelte spørgsmål til detaljer i regnskabet. Bådpladserne er momspligtige, men ikke medlemskab.
Regnskabet godkendes.
 
        Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:   
Fastholdes.
 
        Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tim Nybro og Willie Andersen var på valg.
Willie modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
Tim udtræder af bestyrelse og dermed også rollen som kasserer. Da der ikke kunne findes en ny på generalforsamlingen, blev det besluttet, at betale sig fra opgaven. I følge Tim er det en opgave der vil kunne løses for ca. 6000,-
Morten Hansen indtræder, som bestyrelsesmedlem.
 
 
        Valg af bestyrelsessuppleant:     
Erhardt ønskede ikke at modtage genvalg og blev derfor erstattet af                              
Casper Hansen.
 
 
 
 
        Valg af revisor:
Poul Aksel Eriksen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
        Valg af revisorsuppleant:
Børge Olsen modtog ikke genvalg og udtræder.
Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt og revisorsuppleant,
Jens Otto Arboe Sonne blev efterfølgende udpeget af bestyrelsen.
 
 
 
 
        Indkomne forslag:
Ingen fremsendte forslag til bestyrelsen.        
 
        Eventuelt:
Der kom forslag til hvordan havneindløbet evt. kunne udformes, for at mindske tilsanding. Der var forslag og spørgsmål til havnens udvikling fremover.
Der blev nedsat et arbejdende udvalg: Morten Hansen, Jesper Møller Nielsen, Torben Larsen og Michael Hesthaven. Fridrik bliver tovholder.
Udvalget vil undersøge muligheder for fondsmidler, udviklingsmuligheder og andet for havnen.
 
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet ca. kl. 20:15 og takker for god ro og orden.
Der efter var der øl, vand og snitter.
 
Bestyrelsen pr. 21-03-18:
Formand:                       Willi Andersen
Bestyrelsesmedlem:    Morten Hansen
Havnefoged/kasser.    Fridrik Adamsson
Bestyrelsesmedlem:    Kim Pedersen
Sekretær:                      Søren Østergaard Hansen
Suppleant:                    Casper Hansen
 
Dirigent:  Søren Ø.                                                                       Ref. Fridrik A.
 
……………………………                                                                      …..........................
 
Log ind | Sitemagic CMS