Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
Havneforeningen Bodernes generalforsamling d. 26-03-13 kl. 19:00
Rosengården i Åkirkeby.
Grundet snestorm var datoen ændret fra d. 19-03-13 til ovenstående.
 
Referat:
Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 22 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Birger Lund byder velkommen og starter generalforsamlingen med, at vi mindes  vores tidl. formand Niels Andersen, som uventet i sommers afgik ved døden.
 
  1. 1.      valg af dirigent:      
Svend Erik Holm, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten oplyste, at der ikke var nogen indkomne forslag fra nogle medlemmer.
 
  1. 2.      Formandens beretning:
Beretning for år 2012
 
Året der er gået, går ikke altid som man regner med. Vores formand Niels Andersens pludselige død, gjorde at vi i bestyrelsen skulle finde en ny formand. Jeg sagde ja til at overtage, velvidende, at der er mange ting jeg ikke er inde i, men håber at det alligevel går.
 
Driften af havnen er gået godt, både økonomisk og fysisk.
Der har ikke været de store ting. Sand i indsejlingen er et tilbagevendende problem, og der er cirka lige så mange meninger, som medlemmer, på hvordan det skal løses. Jeg tror vi er nødt til at tage det, som det kommer. En oprensning kommer let til at koste 20.000,-. Så det skal gøres når det har mest effekt, men vi skal dog stadig helst kunne sejle hele året, hvis blæsten vil.
Oprydning af havnearealet, skal vi til at tage fat på. Et stort problem er bådtrailerne, som vi ikke kender ejerforholdet til. Derved er der risiko for, at andre tager dem. Vi vil sætte pris på, at der kommer navn på de respektive trailere, ellers kan vi have nød i, at fjerne dem der er til for stor gene. Fiskekasserne, har vi stor glæde af, men hvis de går i stykker, eller mangler lidt maling (rød ), så reparer dem. Det ser pænere ud og gør det rarere at komme på havnen.
Der har, i efteråret, desværre været indbrud i klubhuset, hvor der er blevet stjålet øl og kontanter. Så sent, som i sidste uge, har den været gal igen. Det kunne tyde på, at der er en nøgle i omløb, som ikke burde være det. Der vil blive skiftet lås og nøgler. Pris for ny lås, ca. 1000,- , dertil pris for nøgle, ca. 30,- til 40,- pr. stk.
Klubhuset trænger til et nyt tag, så det skal vi se på. Hvis der er nogle hænder til overs, bliver det ikke så dyrt.
Slæbestedets spil skal vi flytte, så det passer bedre til ophaling af både.
Der skal lyde en stor tak til Bent og ”vandkassen”, for tilskud til vores nye rygeovn. Jeg har indtryk af, at den bruges meget, så det er godt.
 
  1. 3.      Kassereren aflægger regnskab:
 
Steen Kongsmar aflagde det reviderede regnskab for 2012.
Der var til alle udleveret en kopi af regnskabet, så man havde mulighed for at følge med i kassererens gennemgang af regnskabet.
Udover vanlige indtægter og udgifter, gjorde kassereren opmærksom på 2 ekstraordinære poster: indkøb af rygeovn og ny bærbar computer.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som derved blev godkendt.
 
  1. 4.      Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:    
 
Enighed om uændret priser for 2013. Dog vil der fremover komme et gebyr på 50,- for eventuelt rykkere.
 
  1. 5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
Erhardt Nielsen, Ole W. Jensen og Steen Kongsmar, modtog genvalg og blev alle enstemmigt genvalgt.
 
  1. 6.      Valg af bestyrelsessuppleant:
 
Jan Jørgensen, blev enstemmigt valgt.
 
  1. 7.      Valg af revisor:
 
Børge Olsen, blev enstemmigt valgt som revisor.
 
  1. 8.      Valg af revisorsuppleant:
 
Henrik  Jespersen, blev enstemmigt genvalgt.
 
  1. 9.      Indkomne forslag:
 
Ingen.
 
  1. 10.  Eventuelt:
 
Der blev fra et medlem opfordret til at der monteres en ”kran” ved ophalerbroen, da dette ville kunne hjælpe montering af påhængsmotorer.
Det blev, igen, påpeget at det er et problem med vandfyldte og misligholdte både.
Den defekte varmtvands mulighed ( bad ) bør bringes i orden.
Nyt ophalerspil forefindes og bør erstatte det gamle. ( placering mere østlig )
Information: 80 kajakroere vil i August måned anduve Boderne havn for en enkelt overnatning.
Mikael Hestehaven vil udleje vandscootere bl.a. fra Boderne havn.
 
Ovenstående punkter, vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde d. 11-04-13
 
Kl. 19:32 erklærede dirigenten generalforsamlingen hævet og takkede for god ro og orden.
 
Dirigent: Sven Erik Holm                                                           Ref.: Søren Ø. Hansen
 
 
________________________                                                 _________________________
 
 
 Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således:
Formand: Birger Lund
Sekretær: Søren Ø. Hansen
Havnefoged: Erhardt Nielsen
Kasserer: Steen Kongsmaer
Medlem: Ole W. Jensen
Suppleant: Jan Jørgensen
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Log ind | Sitemagic CMS