Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
            Havneforeningen Bodernes generalforsamling  16-09-20
                                       Kanns hotel i Aakirkeby.
                  
 
        
            Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer
            Formanden, Willi Andersen byder velkommen og beder om 1 minuts stilhed
           for at mindes afdøde Poul Aksel.
  • valg af dirigent:      
Flemming Andersen var af bestyrelsen udpeget, som dirigent og blev enstemmigt godkendt.
 
  • Formandens beretning:
Beretning for år 2019/20
Corona har drillet en del. Formanden mener der har været for få fremmødte til arbejdsdagene.
Udført arbejde i havnen: 2 udgravninger, som ikke har været dyre. Der er af en dykker lavet agterfortøjninger.
Der er monteret 3 y-bomme.
Formanden mener at de opførte shelters har frembudt lidt problemer, men har også givet mere liv til havnen.
Formanden takker Hans for maling af klubhus.
Formanden påpeger at der er en del penge på kontoen, som skal bruges på renovering af havnen.
Kommentarer til årsberetning:
Flere medlemmer mener det er en god ide, at bruge penge på vedligehold.
Et medlem spørger til gæstepladserne. Er det for at slippe billigt, da man undgår, at skulle betale indskud ? Prisen for en gæsteplads skal op. Et medlem påpeger, at der er en trappe, som er helt defekt.
Der var fra flere medlemmer uenighed i hvor mange der mødte op til arbejdsdagene, disse mente godt, at der fremover kunne møde flere op. Den sidste arbejdsdag var lagt for sent på året og blev aflyst grundet dårligt vejr.
Revisorsupl. påpeger, at procedure, vedrørende hans funktion ikke er blevet fulgt. Bestyrelsen bør tage ved lære af dette.
                                                                                   
 
 
 
  • Kassereren aflægger regnskab:
Kassereren stilles mange spørgsmål til de forskellige posteringer. Hverken kassereren eller den øvrige bestyrelse formår, at komme med tilfredsstillende svar. Godkendelse af regnskab, bliver der stemt ja til, mod en efterfølgende forklaring på en af posteringerne.
 
  • Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent: 
             De næste 3 år, blev der vedtaget en stigning på 100,- pr. år.
 
 
 
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Morten og Willie modtog ikke genvalg.
Nye bestyrelsesmedlemmer: Enstemmigt valgt.
Flemming Andersen.
Mikael Hesthaven.
 
 
 
  • Valg af bestyrelsessuppleant:     
Casper modtog ikke genvalg og erstattes af:
Karl Kværnlund.
 
 
 
 
 
  • Valg af revisor:
Steen Kongsmar, vil gerne påtage sig denne funktion, men kun for et år.
 
 
  • Valg af revisorsuppleant:
Jan Brink, vil blive spurgt.
 
 
  • Indkomne forslag:
Ingen fremsendte forslag til bestyrelsen.        
 
 
 
  • Eventuelt:
Der kom forslag til hvordan havneindløbet evt. kunne udformes, for at mindske tilsanding. Dette er ikke bare lige, at gøre, da dette vil inddrage kystdirektoratet.
Bestyrelsen blev spurgt til søgning om fonde.
Bestyrelsen har brugt mange timer på oplæg og møder med repræsentanter fra kommunen, som ville være os behjælpelige med fondssøgning. I første omgang blev vi lovet 50.000,- så vi kunne starte op med projektering af "linjeføringer" og konsulentbistand vedrørende havnen og dens udvikling. Penge og samarbejde med kommune ophørte dog pludseligt. På trods af, at vi er blevet kontaktet af en ny "kontaktperson" er der på nuværende intet sket. 
Nogle medlemmer mener, at havneområdet er blevet en mindre campingplads med ekstra stort slid på toilet og badeforhold. Kan der opsættes forbudsskilte mod camping og hvilken myndighed skal gøre dette?
Det bliver forslået, at toiletdrift overtages af kommunen.
 
 
 
…………………………………………..                                        ………………………………………
Dirigent Flemming Andersen                                        Referent Søren Ø. Hansen
 
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet ca. kl. 20:15
Derefter var der kaffe, snitter, øl og vand.
Bestyrelsen:       
Flemming Andersen
Mikael Hesthaven: Formand
Kim Pedersen
Fridrik Adamson: Havnefoged og kasserer
Søren Hansen: Sekretær
Suppleant: Karl Kværnlund
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS