Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00
på Rosengården, Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby
 
Referat:
 
Der var mødt 23 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden Niels Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens pkt. 1.
 
 1. Valg af dirigent.
 
   Poul Aksel Eriksen blev valgt til dirigent og han ledte herefter generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter vedtægterne, og at den var gyldig. Han oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, men at der dog var et forslag fra bestyrelsen, som var sat på dagsordenen.
   Dirigenten gjorde opmærksom på, at med hensyn til dagsordenens pkt. 4 var det lejen for en bådplads, der foreslås sat op, mens selve kontingentet forbliver uændret for alle medlemmer.
 
 1. Formandens beretning.
 
Beretning for perioden marts 2009 – februar 2010.
 
   Året, der gik, startede stilfærdigt med en oprensning af indsejlingen, og der har ikke siden været de store problemer med sand i indsejlingen.
   Vi har fået bygget en bro ved slæbestedet, som vi tror vil være til stor hjælp ved optagning og udsætning af både.
   Der er skiftet planker på broerne, i det omfang det var nødvendigt, og vaterliste på det sidste af midterste bro er blevet lavet.
   Der har været en henvendelse fra grundejerforeningen om fiskeaffald, der drev op på stranden, så vi må bede folk om at tage hensyn, når der renses fisk.
   Efter et kommunalt havnemøde, hvor Bjarne og Erhardt deltog, blev muligheden for en fælles ansvarsforsikring diskuteret, og bestyrelsen blev enige om, at det er alt for omfattende administrativt. Vi vil derfor opfordre bådejerne til selv at forsikre deres både.
   Den 28/10 blev jeg ringet op af Erhardt, som fortæller, at 2 både er blevet brændt; det var en meget chokerende oplevelse at komme ned på havnen og se de afbrændte både, og det er uforståeligt, hvorfor nogen har gjort det. Politiet har arbejdet med sagen, men har ikke fundet de skyldige endnu. Efterfølgende har vi talt om opsætning af overvågningskamera.
   Erhardt har undersøgt, hvad det vil koste; prisen er ca. 15.000 kr. for 2 kameraer og en skærm. Der kan ikke opsættes overvågningskameraer uden tilladelse fra politiet, og den tilladelse vil vi søge.
   Da kæder har en begrænset holdbarhed, har vi i bestyrelsen talt om på sigt at ændre fortøjninger til Y-bomme. Det er et stort arbejde at skifte kæder, men vi må selvfølgelig tage hensyn til økonomien.
   Bestyrelsen har besluttet sig for at hæve Dronningebroen til foråret. Vestbroen vil blive sløjfet på et tidspunkt, da en reparation vil være for kostbar i forhold til de få pladser, der er.
   Formanden afsluttede beretningen med at takke Bjarne og Steen for et stort og godt arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave til Bjarne.
 
   Efter formanden aflæggelse af beretningen var der lidt diskussion kollektive forsikringer. Dirigenten konstaterede, at der blev talt om 2 forskellige slags forsikringer – ansvar og kasko. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere.
 
   Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
 
 1. Kassereren aflægger regnskab.
 
   Kasserer Jan Grønnegaard aflagde det reviderede regnskab for 2009. Det udviste et underskud på kr. 11.740,72. Årsagen er især, at der var udgifter på ca. kr. 25.000 til en ny bro. På den anden side har vi været heldige i 2009 at der ikke har været behov for så mange oprensninger af indsejlingen. Derfor vil et underskud fremover nemt kunne blive større.
 
   Torben Larsen spurgte om, hvorfor der ikke er renter på kontoen. Kassereren oplyste, at der hele tiden er bevægelser på kontoen og i perioder står der ikke så meget. Derfor er det vanskeligt at forhandle sig til en rente i den nuværende situation. Han fandt dog også, at det var lidt dårligt af banken at være så tilbageholdende.
 
   Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
 
 1. Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent.
Bestyrelsen indstiller, at kontingent + bådpladsleje for aktive medlemmer forhøjes med 100,- kr. pr. år til kr. 850,- fra 1. januar 2011.
 
   Torben Larsen udbad sig en begrundelse for forslaget om forhøjelse af bådpladslejen. Det blev oplyst, at med de løbende udgifter vil der normalt blive et underskud, hvis lejen ikke sættes op. Det kan man ikke leve med, og derfor er det nødvendigt med en forhøjelse.
 
   Forslaget blev enstemmigt godkendt
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bent Lund modtager genvalg.
Bjarne Rasmussen modtager ikke genvalg.
 
Bent Lund blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Søren Østergaard som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev valgt enstemmigt.
 
 1. Valg af bestyrelsessuppleant.
Steen Kongsmar modtager ikke genvalg.
 
Carsten Nielsen blev valgt enstemmigt.
 
 1. Valg af revisor.
Poul Aksel Munk Eriksen modtager genvalg.
 
Poul Aksel Munk Eriksen blev valgt enstemmigt.
 
 1. Valg af revisorsuppleant.
Henrik Jespersen modtager genvalg.
 
Henrik Jespersen blev valgt enstemmigt.
 
 1. Indkomne forslag.
 
Der var ikke indkommet forslag.
 
 1. Vedtægtsændring.
Bestyrelsen indstiller, at § 3 ændres, således at det fremgår, at en bådplads er personlig og ikke kan overdrages til andre. § 3 foreslås ændret til: § 3. Bådpladserne i havnen udlejes til medlemmerne efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Bådpladsen må ikke gøres til genstand for handel ved bådsalg. Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
 
Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt.
 
 1. Eventuelt.
 
   Torben Larsen spurgte om, hvorfor generalforsamlingen ikke var blevet indkaldt ved personlig indkaldelse. Formanden oplyste, at det skyldtes en misforståelse mellem formand og kasserer. Fremover vil der blive udsendt personlig indkaldelse.
   Det blev oplyst, at der var fejl i datoen for generalforsamlingen i opslaget på havnen og i omtalen i Bornholms Tidende. I selve annoncen og på foreningens hjemmeside var der korrekte oplysninger, ligesom dagsordenen var lagt ind på hjemmesiden.
 
   Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Søren Østergaard præsenterede sig.
 
   Der var en del drøftelse af, at der ikke længere var så meget sammenhold blandt medlemmerne. Det var opfattelsen, at de enkelte tog ud med deres både og derefter tog hjem igen, men at der i øvrigt ikke var ret meget fællesskab. Det blev derfor drøftet, hvordan man kan styrke fællesskabet ved forskellige arrangementer. Der blev nævnt en dag med fiskekonkurrence og sankthansarrangement.
   Formanden oplyste, at havnen jo er alle medlemmers, og at alle er velkomne til at komme med gode ideer. Bestyrelsen vil drøfte sagen videre.
 
   Opsætning af overvågningsudstyr blev drøftet. Det blev oplyst, at det er muligt at låne noget udstyr, så man kan lave en afprøvning. Formanden mente, at det kunne måske være en god idé, men at man ikke sætter noget udstyr op uden tilladelse fra politiet.
 
   Bjarne takkede for gaven, og han takkede bestyrelsen for samarbejdet.
 
   Til slut var der lidt drøftelse af opsætning af Y-bomme. Der var forskellige holdninger til dem.
 
   Dirigenten takkede for, at deltagerne havde gjort hvervet let for ham og erklærede generalforsamlingen for hævet.
 
   Til slut takkede formanden for god ro og orden og for en god generalforsamling.  
  
-----------------------------------------------------
     
Generalforsamlingen blev hævet kl. 20,35, hvorefter der blev budt på kaffe/øl/vand og snitter.
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------                  -----------------------------------------------
    Poul Aksel Munk Eriksen – dirigent                                Jan Grønnegaard - referent
 
 
  
 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Formand:                Niels Andersen
Havnefoged:           Erhardt Nielsen
Sekretær:                Søren Østergaard
Klubhusbestyrer:    Bent Lund
Kasserer:                 Jan Grønnegaard
Suppleant:               Carsten Nielsen
 
Log ind | Sitemagic CMS