Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links

 

Havneforeningen Bodernes generalforsamling d. 23-03-16 kl. 19:00 Rosengården i Aakirkeby.

 
Referat:

Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 30 stemmeberettigede medlemmer. Formanden, Birger Lund byder velkommen og gik herefter til dagsordnens pkt. 1

 
1.      valg af dirigent:
Poul Aksel, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne. Dirigenten oplyste, at der ikke var nogen indkomne forslag fra medlemmer.
 

2.      Formandens beretning: Beretning for år 2015

 
Året 2015 er gået uden de store problemer for havnen. Der var en båd, som lå på land, der en nat udbrændte. Det var tilsyneladende et uheld, med noget selvantændelse og der blev efterfølgende ryddet pænt op.
Jeg har hen over året undersøgt hvordan man eventuelt kan løse problemerne med husene og pladsen omkring havnen, hvor jorden tilhører Skadegård. Det jeg har hørt er, at man fra Boderne grundejerforening kan få området udlagt, som sommerhusområde i stedet for landzone. Samtidig har jeg på fornemmelsen, at de forskellige husejere er villige til, at betale for en eventuel grundskyld til grundejeren. Derfor vil jeg foreslå at grundejerne stifter en forening, hvor havnen også er repræsenteret, så ovenstående opgaver kan blive løst.
Vi er i gang med at renovere Dronningebroen. Der er hjemkommet tømmer og brøndringe, så jeg håber broen bliver mere holdbar. Det træ der bliver til overs kan bruges til at reparer de andre broer.
Fiskebordet er sat op, tak for det. Alle bådpladser er, stort set, solgt. Så det ser fint ud. Fiskedagen er sat til d. 23-04-16, klokken 07:00 til 12:00.
Dette bliver min sidste beretning, simpelt hen på grund af meget arbejde, sommerhus og lignende. Jeg har ikke nok timer til at passe mit job i bestyrelsen tilfredsstillende.
Derfor, tak til resten af bestyrelsen for godt samarbejde.
 
 

3.      Kassereren aflægger regnskab:

Steen Kongsmar aflagde det reviderede regnskab for 2015.
Der var til alle uddelt en kopi af regnskabet, så man havde mulighed for at følge med i kassererens regnskabsgennemgang.
Kassereren var tilfreds med regnskabet, da der var et pænt overskud. 2 bådpladser er blevet solgt. Der er blevet udsendt 3 rykkere. Der er blevet sparet pænt på el-forbruget. Forsikring er steget med ca. 1000,- om året. Der har været 2 oprensninger af havnen, en ”lille” og en ”stor”.
 

Kommentarer til regnskab:

Der blev fra et medlem spurgt, om udgifter og indtægter kunne fremgå fra år til år.
 

4.      Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:

 
Uændret pris på kontingent og indskud. Kasserer foreslog en stigning på 100,- om året for bådpladsleje med følgende begrundelse: Østbroen skal snarest renoveres, hvad der bliver kostbart. Det vil også virke positivt i forbindelse med evt. fondsansøgninger.
Forslaget blev enstemmigt godkendt. Stigning vil være gældende fra 2017.
Der var forslag til at kontingent skulle stige i stedet for bådpladsleje da der så ville kunne spares moms.
Der var forslag om at der på sigt skulle være en forskel på bådpladsleje, afhængigt af bådens størrelse, f.eks. 500,- mere for både der var over 5 meter.
Der blev enighed om, at bestyrelsen vil arbejde videre med en eventuelt takstforhøjelse for både der er over 5 meter. Et forslag til dette vil være udarbejdet til næste generalforsamling.
 

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birger og Søren var på valg. Birger modtog ikke genvalg. Søren modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Willi og Tim modtog valg og blev enstemmigt valgt.
 

6.      Valg af bestyrelsessuppleant:

Fridrik modtog valg og blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende d. 31-03-16
 

7.      Valg af revisor:

Børge Olsen modtog valg og blev enstemmigt valgt.
 
 

8.      Valg af revisorsuppleant:

Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 

9.      Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.
 

10.   Eventuelt:

 
Forsikringer.
Bestyrelsen er blevet opfordret til at indhente tilbud på ansvarsforsikring for de både der måtte være i havnen. Tilbud/konklusion fremlægges på næste generalforsamling.
Et medlem mener, at ens egen indboforsikring måske dækker for både med under 5 hk. motor.
Et andet medlem gør opmærksom på, at der er store prisforskelle forsikringsselskaberne imellem.

Havnens forfatning.

Flere medlemmer finder havnen i ringe stand, specielt Østbroen er hårdt ramt. Den er også gal med diverse agterfortøjninger. ( afventer dykker )
Det foreslås, at der nedsættes en projekteringsgruppe på 3-4 mand, som kan planlægge arbejdsdagen i havnen, så denne kører problemfrit.
Der var forskellige forslag til flydebomme. En forudsætning for flydebomme er, at de kan monteres solidt. Bestyrelsen blev opfordret til at søge div. Fonde.
Det blev oplyst, at 15 m. flydebro kan fås for 60.000,-

Information.

Havnen har 150 års jubilæum, men der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt noget arrangement.
Arbejdsdagen i havnen, vil blive annonceret via e-mail, hjemmeside og opslag i havnen. Skriv, venligst, e-mailadresse på liste, som findes i klubhuset.
Havnens bådtrailer er brugbar igen, men må ikke komme få aksler i vandet.
 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet ca. kl. 19:55 og takker for god ro og orden.

Der efter var der øl, kaffe og snitter og besøg af fiskerikontrollen, som forklarede om de mange nye regulativer for fritidsfiskere .
 
 
Dirigent: Poul Aksel Eriksen                                                     Ref.: Søren Ø. Hansen
 
 
Log ind | Sitemagic CMS