Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 
Havneforeningen Bodernes generalforsamling d. 21-03-17 Rosengården i Aakirkeby.
                   
 
         Referat:
            Inkl. bestyrelsen var der fremmødt 29 stemmeberettigede medlemmer.
            Formanden, Willi Andersen byder velkommen og går til dagsordnens pkt. 1
 
valg af dirigent:       
Svend Holm, blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter vedtægterne. Her efter blev der holdt 1 minuts stilhed for at mindes de afdøde i årets løb.
 
Formandens beretning:
Beretning for år 2016
Alle bådpladser er solgt og der er 10 på venteliste.
I inder og yderhavnen er alle agter fortøjninger udskiftet med nye reb.
Dronning broen er færdiglavet og der er blevet udført reparationer på østbroen. 
Forhåbentlig bliver militær broen, i løbet af sommeren, også renoveret.
Formanden henstiller til, at når vi nærmer os efterår med storm og højvande, bedes folk tjekke garn og andre ting der efterfølgende kan ligge og flyde rundt i havnen. Ligeledes bør både der tages på land bliver lagt pænt, så de fylde så lidt som muligt.
Fiskedag bliver d. 22/4 ( Finn starter rygeovn ) Nærmer info ved opslag.
Årets første arbejdsdag bliver d. 6/5 ( vedligehold og oprydning ) Nærmer info ved opslag.
 
 
Kassereren aflægger regnskab:
Tim Nybroe Hansen fremlægger det reviderede regnskab for 2016.
Der var til alle uddelt en kopi af regnskabet så der var mulighed for at følge med i dette.
Udgifter har været ca. 15.000,- højere end forventet. Der har været en stor opgravning af sejlrende, som kostede 41.000,- Den næste opgravning, skulle så til gengæld ikke blive så dyr, da der ikke, på nuværende tidspunkt, er særlig meget sand i indsejlingen.
Kassere beklager, at bestyrelsen ikke havde fået tilrettet årets opkrævning, til det rette beløb. Det blev besluttet, at råde bob på dette, ved at fremsende en ekstra opkrævning (100,- ) til alle aktive medlemmer.
 
Kommentarer til regnskab:
Det blev påpeget, at klubhuset, fejlagtigt, var blevet opskrevet med 200,- Dette lovede kassereren at rette. Herefter blev regnskabet godkendt.
 
Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:    
 
Det blev, fra bestyrelsen, foreslået at bådpladsleje de næste 3 år stiger med 100,- pr. år, altså stigende til, max 1250,-  Ligeledes var der forslag om, at bådstørelsen max måtte være 18 fod. Generelt finder de fremmødte til generalforsamlingen ovenstående ganske rimeligt, men at Dronning broen har været dyr i forhold til antal bådpladser.
Ovenstående vedtaget.
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jan Jørgensen, ønskede at udtræde bestyrelsen og Erhardt Nielsen ønskede ikke længere, at være havnefoged.
Fridrik T. Adamsson, ville gerne påtage sig opgaven, som havnefoged og Kim Pedersen ville gerne besætte den ledige post, som bestyrelsesmedlem.
 
Valg af bestyrelsessuppleant:     
 Erhardt ville gerne fortsætte som suppleant og blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen konstituere sig efterfølgende d. 27-03-17
 
Valg af revisor:
Poul Aksel modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 
Valg af revisorsuppleant:
Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 
Indkomne forslag:
Der er ønsker om, at der fremover bliver mulighed for at have "bomme" på sin bådplads. Dette vil der fremover blive taget hensyn til, da vatterlister vil blive gjort kraftigere så de kan monteres bomme.         
 
• Eventuelt:
At der, på dagsordnen, skrives hvem der er på valg.
             Bornholms Brand vil ikke lave forsikring på havnens både, medmindre der er 
             opsat bom. Skal der i havnen, fremover, være pligtig forsikring hos den enkelte bådejer ?
             Tim fremviser forslag til ny hjemmeside. Der er ønsker om en mere informativ og dynamisk 
             Hjemmeside, evt. med kalenderfunktion, info om militærets aktiviteter og andet relevant         
             for havnen. Kontakt gerne Tim, for evt. input.                 
             Det bliver oplyst, at der ikke må sejles ud af havnen, når der er "store" skydeøvelser.
             Der drøftes hvor stor "magt" skal militæret have over havnens aktiviteter.
             Det bliver forslået, om der hos evt. fonde kan søges om tilskud til y - bomme.
 
 
 
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet ca. kl. 19:55 og takker for god ro og orden.
Der efter var der øl, vand og snitter.
 
Bestyrelsen pr. 27-03-17:
Formand:                     Willi Andersen
Kasserer:                      Tim Nybro Hansen
Havnefoged:                Fridrik Adamsson
Bestyrelsesmedlem:   Kim Pedersen
Sekretær:                      Søren Østergaard Hansen
Suppleant:                    Erhardt Nielsen
 
Dirigent:  Svend Holm                                                                        Ref. Søren Ø. Hansen
……………………………………                                                                     ….................................
Log ind | Sitemagic CMS