Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
                      Ordinær generalforsamling
                         Tirsdag d. 27. Marts 2012 kl. 19:00
                  Rosengården, Bodernevej 28  3720 Åkirkeby
 
Referat:
Inklusiv bestyrelsen var der fremmødt 29 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden, Niels Andersen, bød velkommen og gik herefter til dagsordnens pkt. 1
 1.     Valg af dirigent:
Poul Aksel Eriksen  var, af bestyrelsen, blevet foreslået som dirigent, hvad der enstemmigt blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt efter vedtægterne.
I tilfælde af evt. afstemninger, blev Bjørn Pedersen og Helge Pedersen udpeget som stemmetællere.
 2.     Formandens beretning:
 
                         Perioden Marts 2011 – Februar 2012
 
En af de positive episoder i det forløbne år, er at et forsøg på tyveri blev stoppet af politiet, som tog tyven på fersk gerning.
 
Vi har efter meget besvær fået godkendt affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe. Myndighederne tror tilsyneladende at Boderne Havn anløbes af oceangående skibe.
 
Der er bevidst ikke lagt nogen planer for det kommende års arbejdsopgaver, der sker stor udskiftning i bestyrelsen, og det er ikke fair at afgående bestyrelse beslutter arbejdsopgaver, som den nye skal udføre.
 
Vi har planer om at skifte røgeovnen ud, da den gamle er rustet op.
 
Ved kommende reparationer af havnen efterlyses flere frivillige, da arbejdet indtil nu er udført af meget få af medlemmerne. Bliver det nødvendigt at få håndværkere til at udfører nødvendige reparationer, kan det på sigt få betydning for kontingentet.
 
Havneudløbet blev gravet op 26-03-12, det er et år siden sidst, og det er fint da dette arbejde er en stor udgift for foreningen.
 
Sidste år blev der lavet nye trapper til erstatning for 2, der ikke længere var i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og der blev lavet diverse små reparationer på broerne. Husene blev også malet.
 
Vi har forsøgt at stramme op om tilsyn med både der ligger fulde af vand, der er sendt breve ud til 3 bådejere om at få tømt deres både for vand.
 
P.b.v.  Niels Andersen
 3.     kassereren aflægger regnskab:
 
Jan Grønnegaard aflagde det reviderede regnskab for 2011.
 
Der var til alle uddelt kopi af regnskabet og man havde dermed mulighed for at følge med i kassererens regnskabsgennemgang.
 
Kassereren var tilfreds med regnskabet da der var et pænt overskud. Dette overskud  skyldtes blandt andet:
10 nye medlemmer, 5 restancer var indkommet og momsrefusion for 2011.
 
Dette års opgravning af havneindløbet, kostede kr. 20.000,-
 
Kassereren påpegede, at erhvervsforsikringen var forholdsvis dyr, men var påkrævet.
Klubhuset er i 2012 nedskrevet til kr. 60.000,-
 
Der blev fra et medlem ( Torben ) spurgt til den forholdsvise høje elregning.
Kassereren udspecificerede el-regningen og konstaterede, at det reelle el-forbrug var 752 kwt. Dette forbrug er, for størstedelen, p.g.a. opvarmning af toiletbygning, da denne skal være frostfri. 
 4.      Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent:
Enighed om uændret priser for 2013
 5.     valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bent Lund modtog ikke genvalg.
Søren Østergaard modtog genvalg.
Jan Grønnegaard, afgår uden for tur og modtog ikke genvalg.
Steen Kongsmar, Ole Westh Jensen og Birger Lund var villige til at stille op som kandidater til bestyrelsen. (Ole Westh Jensen gerne som suppleant)
Alle blev enstemmigt valgt / genvalgt.
6.     Valg af bestyrelsessuppleant:
Carsten Phil Nielsen, modtog ikke genvalg, men blev erstattet af Ole W. Jensen. Hvad der enstemmigt blev godkendt.
 7.     Valg af revisor:
Poul Aksel Munk Eriksen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 8.     Valg af revisor suppleant:
Henrik Jespersen modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
 9.     Indkomne forslag:
Intet.
 10.                    Eventuelt:
Intet.
 
Kl. 19:22 erklærede dirigenten generalforsamlingen hævet og takkede for god ro og orden, hvorefter der blev budt på smørrebrød og kaffe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________                                                  ____________________
Poul A. M. Eriksen – Dirigent                                        S. Østergaard – Ref.
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Niels Andersen:   Formand                     Erhardt Nielsen:         Havnefoged
Steen Kongsmar: Kasserer                      Søren Østergaard:     Sekretær
Birger Lund:          Best. Medlem            Ole W. Jensen:           Suppleant
 
Log ind | Sitemagic CMS