Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 
HAVNEFORENINGEN BODERNE af 1866
 
Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 12. marts 2008 kl. 19.00
på Café Boderne
 
Referat:
 
Der var mødt 33 medlemmer.
 
Bjarne Rasmussen bød velkommen og indledte med at bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed, for at mindes foreningens afdøde i det forløbne år.
Derefter overgik man til Dagsordenen:
 
1. Valg af dirigent.
 
Poul Aksel Eriksen (PAE) blev valgt til dirigent. PAE konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen var gyldig. Dagsordenen blev gennemgået og PAE konstaterede, at der var indkommet to forslag til behandling i pkt. 9. Hans Svensson og Richard Finne blev udpeget som stemmetællere.
 
2. Formandens beretning.
 
Beretning for Havneforeningen 2007.
 
Året 2007 har været et år hvor vi har haft et forfærdeligt blæsevejr, og det har sat sine spor hos os, ikke mindre end 3 gange har vi måttet få indsejlingen oprenset for sand.
Og det var lige ved at blive en 4.gang, for sidst på året var den gal igen, og vi havde faktisk besluttet at næste gang den var gal igen ville vi prøve, at få gravet en rende, med en læssemaskine med lang arm,  så man kunne komme ud, men det blev ved med at blæse, så her først i februar havde det flyttet så meget sand, så man kunne komme ud med forsigtighed. Mange gange  hjælper det at have lidt is i maven
Havde vi bare en løsning, og det troede vi at vi havde, for vi har ofret  mange penge på at gøre indsejlingen smallere, og ydermolen nogle meter længere, men det har ikke hjulpet det vi havde håbet på, så vi arbejder stadigt på en løsning, evt. ved at gøre indsejlingen endnu smallere
Og hvad har vi så ellers foretaget os?   Vi har fået malet toiletbygningen – klubhuset – og redskabsskuret. Vi har fået nyt skab og gulvbelægning i klubhuset. Vi har fået malet de udvendige borde, og det lange bord ved toiletbygningen er næsten blevet fornyet.
I 2006 sendte vi en ansøgning til regionskommunen om de ville overtage rengøringen af vore toiletter og tømning af tanken. Vi har intet  hørt, så her for nylig snakkede jeg med ham der har med toiletterne at gøre. Han var meget positiv, og vi bare skulle sende en ny ansøgning, så det gør vi.
Så har havnens venner sponsoreret et antal T-shirts med tryk ”Havneforeningen Boderne” naturligvis, til vore petanquespillere.  Udover petanquefolkene har bestyrelsen også fået hver en trøje, og så har de folk der hjulpet til på havnen sidste år, fået hver en trøje. Havnens venner har også sponsoreret en ny computer til kassereren.
Vi har haft vores sædvanlige Sct. Hans bål med fint vejr og god tilslutning. Der kunne dog godt være lidt hyggemusik. Ole Bjørkman har selv tilbudt at spille ved næste års Sct. Hans.
Tyveri af benzin dunke fra bådene har vi heller ikke været forskånet for i 2007. Vi har overvejet TV. overvågning, men det bliver for dyrt, så det bedste råd vi  kan give er, lås benzindunkene ned, eller tag dem med hjem.
Stig har skaffet nye låse til skabene i værktøjsskuret, det er fordi vi gentagne gange oplever at der forsvinder værktøj og div. fra skuret. Vi har købt et parti ankerkæde som ligger på lager, og som vi skal bruge når vi nu får havnen tømt.
Forsikringer. Der har vi jo selv en forsikring der dækker medlemmerne hvis de kommer til skade ved hjælp på havnen, desuden har regionskommunen nu tegnet en forsikring  for alle havne på Bornholm der dækker gæster og medlemmer hvis de kommer til fortræd på havneområdet, det kan være fordi de går og falder på en glat bro, eller går og falder i en fortøjning, præcis hvor meget den dækker har vi ikke kunnet få at vide, men på næste regionshavnemøde, som bliver afholdt 2 gange om året, og hvor vi også deltager, vil man invitere en forsikringsmand med, der bliver også på samme møde snakket kollektiv forsikring af  bådene, også det vil man få mere at vide om på næste  havnemøde. Jeg kunne for resten godt tænke mig at høre jeres mening, om det er noget vi skal fortsætte med at gøre noget ved. Nogle havne har allerede en sådan forsikring, og de kan ikke forstå at vi tør undlade en sådan forsikring.
Og så kan jeg fortælle, at vi ved udgangen af 2007 var vi 153 medlemmer, fordelt med 78 aktive 72 passive og 3 æresmedlemmer. Der var 10 indmeldelser, og der blev solgt 8 bådpladser, og der er ca. på 10 på venteliste til en bådplads, og så har vi afholdt 7. bestyrelsesmøder.
Og hvordan går det så med byggeriet af en ny bedding/trollingrampe som vi har blevet enige om vi ville bygge hvis vi kunne opnå de fornødne tilskud.
Det går slet ikke som vi havde regnet med, og for at i kan få det hele med bliver jeg nødt til at tage et par måneder af 2008 med i beretningen.
Sidste år meddelte jeg her på generalforsamlingen at det tilskud vi havde søgt om hos E.U. var udskudt p.g.a. nye programmer, og på et havnemøde d. 30 maj 2007 fik vi at vide at vi kunne bare tage det ganske roligt, for blev det ikke til noget med EU. tilskuddet kunne vi søge i en anden pulje ”en såkaldt Artikel 33 pulje=fiskeriudviklingsmidler” og der sad Jacob J. med i den lokale aktionsgruppe, så der skulle være store chancer for tilskud.
Men endnu en kold dukkert. På havnemødet d. 11.oktober 2007 får vi at vide, at tilskud til vores projekt ikke kan nås til april 2008,  men på samme møde giver Jacob J. udtryk for at når ikke kan opnå de tilskud vi har søgt om, vil han være behjælpelig med at få det tilskud vi har søgt kommunen om til vores renoveringsprojekt udbetalt.
Vi har det så oppe på et bestyrelsesmøde d.19.okt.hvor vi bliver enige om at invitere Jacob til et møde med os for at give en forklaring og rådgive os, om mulighederne for at få  kommune pengene til renoverings projektet.
Jacob kan ikke komme den dag vi beder ham om, men sender os en mail, som jeg her vil citere.
Jeg har tidligere og det er fortsat min opfattelse at i kan få en politisk godkendelse af tilskuddet uden at dette er en medfinansiering til et større projekt (når det nu bliver med ved med at trække ud med EU tilskudsmulighederne) 
Så jeg mener at i skal beslutte om i vil have et 300.000 kr. -EU projekt foråret 2009,  eller et 150.000 kr., -tilskud foråret 2008, så skal jeg forberede det politiske.
Vi skriver så tilbage d 22okt. at det var en enig bestyrelse der har besluttet at nu kunne vi ikke udskyde renoveringen længere og at vi har planlagt at starte med  udførelsen af arbejdet omkring påske 2008, så vi vil gerne bede ham at forberede det politiske, så tilskuddet fra kommunen kan blive frigivet til marts 2008.
Der går så meget lang tid hvor vi intet hører, så pludselig fredag d. 21 dec.2007 læser man i Bornholms Tidende.  Boderne Havn får penge til forstærkning,  og at det drejer sig om 150.000 kr. fra kommunekassen der er frigivet.
Stadig lang ventetid, så en dag kontakter jeg Jacob for at høre om de penge, som man læser om i Tidende, d. 21.dec. og som  er frigivet til os, hvad med dem..
Jacob er i første omgang ikke sikker på at pengene er bevilliget, men efter en kort undersøgelse meddeler han mig, at pengene er bevilliget, men kun med de 105.000 kr. som vi søgte om i 2005.
Vi beslutter så at sende et brev til kommunen for udredning af tilskuddet, og hvordan pengene vil blive overført til foreningen.
Den 31. januar 2008 får vi så brev fra chefen for vej og havne Hardy Pedersen, og han skriver at vi  i brev af 8. maj 2005 har ansøgt om 105.000 kr. svarende til 50%  af udgifterne til det ansøgte projekt,  han skriver så videre at senere er denne ansøgning blevet erstattet af en ansøgning om medfinansiering af et EU. tilskud hvor kommunen ville yde en medfinansiering på op til 158.600 kr.= 50% af det udvidede projekt, men at Boderne havn i efteråret 2007 ikke ville vente længere på, at EU. programmerne bliver klar. Der er således et tilsagn om 105.000 kr. og at han godt er klar over at der er en prisstigning fra 2005 til 2008 og at kommunen er indstillet på at betale en rimelig del af denne prisstigning, og han slutter brevet med at tilskuddet vil blive udbetalt, når der bliver fremsendt dokumentation for de afholdte udgifter.
I telefonsamtalen med Jacob Jensen da vi snakkede penge, kom han med et tilbud, der nær havde fået mig til at tabe både næse og mund. Han sagde: "Hvad med at vi forærer jer en ny bedding kvit og frit?For de havde i teknik og miljø udvalget snakket om at de snart skulle til at rive nogle bygninger ned, hvor der var mange gode betonelementer i, så i stedet for at destruere dem, ville de tilbyde 3.havne en ny bedding, hvor vi var den første".
Jeg svarede at det lød da meget godt, men at jeg først måtte snakke med min bestyrelse om det.
Det gjorde jeg så på et bestyrelsesmøde d.4.jan.2008 hvor vi blev enige om at sige tak til tilbuddet, og hvis  kommunen ville gå i gang med beddingen medens at  havnen var tom her i foråret, skulle de være velkomne til det, og hvis de ikke kunne nå det, skulle materialerne sættes i depot, for senere brug.
Men vi besluttede at vi ville sende en mail til Jacob Jensen, for at få konkret at vide, hvad en komplet bedding indbefatter.  Den 8. februar har vi så bestyrelsesmøde igen, men vi har ikke hørt noget fra Jacob, og jeg fornemmer at bestyrelsens interesse for en ny bedding er dalende, og vi hælder mere til, at få gjort noget ved den gamle bedding.
Så status er nu, at vi starter med at tømme havnen for vand d. 31. marts, og vil køre frem efter følgende plan:
1. Ny midterbro
2. Oprensning af havn
3. Kæder til fortøjninger
4. Bedding det sidste stykke ud i havnen
5. Hjørne af på gl. bedding
6. Skrænt ved de hældende fundamenter repareres
Ja det var hvad jeg havde i denne omgang, men det jo også blevet til en temmelig smøre, så jeg vil slutte med at sige tak til alle der givet et nap med nede på havnen, til Birthe og Bent for at der altid er pænt og ryddeligt i klubhuset, til regionskommunen Vej og Havne med Jacob Jensen som vores rådgiver, til medierne for god omtale, og ikke mindst til mine bestyrelseskolleger for et rigtigt godt samarbejde i det forløbne år. 
 
Kommentarer fra medlemmerne:
 
Der var en debat om, hvorvidt man skal gøre noget, for at forhindre tyverier på havnen. Bestyrelsen havde undersøgt muligheden for kameraovervågning, men det vil blive meget dyrt. Bestyrelsen mente, medlemmerne selv skal gøre noget, ved enten at låse sine ting inde eller lade være med at efterlade benzindunke i bådene. Bestyrelsen vil arbejde videre med ideer der kom fra medlemmerne.
 
Der var en svag til middel interesse for kollektiv forsikring. Bjarne venter at høre nærmere på næste ”Fælles havnemøde” i Bornholms Regionskommune, hvor en forsikringsmand bliver inviteret.
 
Der var en længere debat om placering af en eventuel ny bedding, tilsanding af havneindløbet og Søndre moles udformning. Uden noget blev afgjort, var stemningen og argumenterne for, at en eventuel ny bedding placeres på Søndre mole og at Søndre mole gøres længere og havneindløbet smallere.
 
Der blev spurgt til, hvor man kan lægge sin båd på land, medens havnen renoveres. Det blev besvaret med, at man kan lægge den hvor man vil, men helst i sin egen have eller hvis der ikke er plads på havnen, kan P-pladsen ved skydeområdet benyttes.
 
Erhardt oplyste, at man godt må benytte foreningens ophalervogn til transport på offentlig vej. Dog skal det være med lygtebom og trekant og farten må ikke være mere end 30 km/t.
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
 
 
 
 
3. Regnskab.
 
Steen Kongsmar gennemgik det reviderede regnskab, med bemærkningen om, at tallene i årsregnskabet var inklusiv moms, fordi den eksterne revisor var blevet opsagt. Næste år, vil regnskabet blive fremlagt uden moms, som man har været vant til.
 
Årets resultat med et underskud på –15.545,47 kr. blev forklaret med de store udgifter til oprensning af sand i havneindløbet og forlængelse af Søndre mole.
Kassereren var dog selv tilfreds med regnskabet. Udover opsigelse af ekstern revisor er der sparet mange gebyrer ved oprettelse af Netbank og checkhæfter er tilbageleveret. Ydermere er der solgt 8 bådpladser i 2007.
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
4. Fastsættelse af indskud + kontingent.
 
Bestyrelsen foreslog uændrede satser for næste års kontingent, bådpladsleje og indskud.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Valg af bestyrelse.
 
Efter tur afgik Bjarne Rasmussen og Bent Lund. Begge modtog genvalg
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
 
Niels Andersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
 
7. Valg af revisor.
 
Poul Aksel Eriksen modtog genvalg.
 
8. Valg af revisorsuppleant.
 
Henrik Jespersen (ikke tilstede) modtog genvalg.
 
9. Indkomne forslag.
 
a. Bestyrelsen havde stillet forslag til ændring af foreningens vedtægter §7: ”seneste betalingsdato for indbetaling af kontingent/bådpladsleje ønskedes ændret fra 1. maj til
1. marts”.
 
Steen Kongsmar forklarede ønsket om ændringen med, at arbejdet med at få manglende indbetalinger i hus, strakte sig langt på den anden side af sommerperioden. Derfor ønskedes seneste betalingstidspunkt rykket et par måneder frem, så medlemslisten og bådpladserne kan være på plads til sæsonstart.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
b. Torben Larsen havde stillet forslag til ændring af foreningens vedtægter §10, med ønsket om, at Formand, Næstformand og Kasserer vælges af generalforsamlingen.
 
Efter en kort debat, hvor Bestyrelsen argumenterede imod og anbefalede generalforsamlingen at stemme nej til forslaget, trak Torben Larsen sit forslag tilbage.
 
10. Eventuelt.
 
- Hans Svensson foreslog, meddelelser sendes med e-mail. Svar: Steen Kongsmar anså e-mail for usikker som kommunikationsform, hvis man vil have vigtige beskeder ud.
 
- Der var ros til foreningens hjemmeside.
 
Til sidst takkede Bjarne medlemmerne for god ro og orden, pressen for pæn omtale af foreningen, dirigenten Poul Aksel og bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde.
 
Generalforsamlingen blev ophævet kl. 20:45 og derefter blev der budt på kaffe og snitter ledsaget med guitarspil af Ole Bjørkman og diasshow med billeder fra havnen fra før 1978.
 
 
 
 
 
 
___________________
S. Kongsmar
referent
______________________
Poul Aksel Eriksen
Dirigent
 
 
 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
 
Formand:                           Bjarne Rasmussen
Havnefoged:                    Erhardt Nielsen
Klubhusbestyrer:             Bent Lund
Kasserer/sekretær           Steen Kongsmar
Medlem:                            Stig Peberholm
Best.suppleant:                Niels Andersen
 
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS