Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
 /images/Gifs/dommer_hammer.gif
Vedtægter for Havneforeningen Boderne af 1866. 
 
§ 1.   Foreningens navn er Havneforeningen Boderne af 1866.
 
§ 2.   Foreningen, der er en selvejende institution, har til formål at vedligeholde og forbedre bestående havneanlæg i Boderne til medlemmernes gavn.
 
§ 3.   Bådpladserne i havnen udlejes til medlemmerne, efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Bådpladsen må ikke gøres til genstand for handel ved bådsalg. Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre.*
 
§ 4.   For medlemskab betales et årligt kontingent. For en bådplads betales der et indskud samt bådpladsleje.
 
§ 5.   Da bådpladsernes antal er begrænset, vil medlemmer, hvis ønske om bådplads ikke umiddelbart kan efterkommes, blive opført på venteliste.
 
§ 6.   Medlemmer med bådplads har tilsynspligt med båden så længe den befinder sig på havneområdet. Henligger den uden tilsyn og til gene, kan den efter ét varsel fjernes uden ansvar og omkostninger for foreningen. For at lette den daglige drift og for at opretholde god orden på havnen, udarbejder bestyrelsen et ordensreglement som medlemmerne forpligter sig til at overholde.
 
§ 7.   Kontingent for medlemmer, indskud samt bådpladsleje fastsættes af generalforsamlingen. Er kontingentet og bådpladslejen ikke betalt senest 1. marts samme år, slettes vedkommende som medlem, efter at påmindelse skriftligt er sket én gang. Fornyet medlemskab kan opnås ved betaling af restancen og eventuelle omkostninger. Indskuddet er gældende i 3 år i så tilfælde. Medlemmerne er forpligtet til altid at holde foreningens kasserer eller havnefoged orienteret om korrekt adresse.
 
§ 8.   Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent for den forløbne sæson. Alle medlemmer har 1 stemme, en bådplads har yderligere 2 stemmer.
 
§ 9.   Foreningens bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer, der gennem en længere årrække har virket for foreningens gavn og trivsel og som foreningen i særlig grad vil hædre. Æresmedlemmer vil være fritaget for kontingent og bådpladsleje. Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen jf. §8.
 
§ 10.Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år.I lige år vælges 2 medlemmer og ulige år vælges 3 medlemmer. Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted. For havnefogeden, der udpeges af bestyrelsen gælder, at vedkommende kan, men ikke skal være medlem af bestyrelsen.
 
§ 11.Bestyrelsen disponerer over havneforeningens midler efter foreningens formål og træffer alle beslutninger vedrørende havneforeningens virksomhed. Dog skal større køb og salg samt lånoptagelse godkendes på en generalforsamling.
 
§ 12.Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december hvor regnskabet afsluttes. Det forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Valget af 2 revisorer blandt medlemmerne gælder for 2 år. 1 revisor afgår hvert år, genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant.
 
§ 13.Den ordinære generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, afholdes hvert år inden marts måneds udgang. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Fastsættelse af indskud, bådpladsleje og kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger)
 
§ 14.Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 3/4 blandt de afgivne stemmer (jf. §8) på den ordinære generalforsamling, stemmer for ændringerne. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Hvis det forlanges, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt.
 
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og kan ske når bestyrelsen anser det for nødvendigt. Der skal indkaldes, når mindst 20 navngivne  medlemmer skriftlig indgiver begæring til formanden og angiver dagsorden.
 
§ 16.Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler ”SYTE” Aakirkeby.
 
 ---------------------------------
 
Vedtaget på den ekstraordinære Generalforsamling d. 18. april 2006
 
Bestyrelsen for Havneforeningen Boderne af 1866:
Bjarne Rasmussen    Svenn-Erik Holm   Erhardt Nielsen     Helge Pedersen   Steen Kongsmar
 
    *§7 revideret med "1. maj" til "1. marts" som vedtaget på generalforsamling onsdag d. 12.     marts 2008
    *§3 revideret på generalforsamlingen tirsdag d. 16. marts 2010 med tilføjelsen:  "Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre"     
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS